Menu

Koulupaikan määräytyminen

Ohjeita uusille ekaluokkalaisille ja yläkoulun aloittaville oppilaille lv 2021-2022

Syksyn 2021 koulutulokkaat - uudet ekaluokkalaiset

Vuonna 2014 syntyneiden lasten oppivelvollisuus alkaa syyslukukauden 2021 alussa. Kunta osoittaa koulunsa aloittaville koulupaikan asuinosoitteen perusteella. Koulunsa aloittavat lapset saavat kirjeen kotiin viikolla 7.

Oppilaaksioton perusteiden mukaisesti mikäli oppilaalla on koulupaikan osoittamiseen vaikuttava terveydentilaan liittyvä tai oppilashuollollinen syy, huoltajan tulee tarvittaessa toimittaa lausunto koulutoimistoon. Mahdollisen lausuntotarpeen selvittämiseksi huoltajan tulee olla yhteydessä esiopetusyksikön konsultoivaan varhaiskasvatuksen erityisopettajaan tai tukipalveluiden erityisasiantuntijaan ke 3.2.2021 mennessä. Huom! Erityisen tuen oppilaiden ensisijainen koulupaikka osoitetaan erityisen tuen päätöksen yhteydessä.

Huoltaja ilmoittaa Wilma-järjestelmässä pe 19.3.2021 mennessä 1) ottaako lapsen koulupaikan vastaan 2) hakeeko toissijaista koulupaikkaa tai 3) ilmoittaa, mikäli lapsi aloittaa koulun toisessa kunnassa. Tarkemmat toimintaohjeet lähetetään oppilaaksiottopäätöksen mukana.

Mikäli huoltaja haluaa lapsensa sijoittuvan muuhun kuin hänelle osoitettuun lähikouluun, pitää koulupaikan vastaanottamisen yhteydessä ilmoittaa, mikäli huoltaja hakee oppilaalle toissijaista koulupaikkaa. Toissijaiseen kouluun haetaan paperisella lomakkeella 19.3.2021 mennessä. Hakemus toimitetaan sen koulun rehtorille, josta toissijaista koulupaikkaa haetaan. Toissijaisen haun lomake löytyy täältä. Rehtori tekee päätöksen toissijaisesta koulupaikasta 31.3.2021. 

Iltapäivätoimintaan haetaan Wilma-järjestelmässä 6.-16.4.2021 välisenä aikana. Tarkemmat ohjeet ip-hakuun löytyy täältä.

Koulukuljetukseen haetaan Wilma-järjestelmässä 6.-16.4.2021 mennessä. Tarkemmat ohjeet koulukuljetuksen hakemisesta löytyy täältä.

Kouluterveydenhoitajan terveystarkastukset aloitetaan koulutulokkaille kesällä 2021. Huoltaja varaa ajan terveydenhoitajalle, jonka yhteystiedot löytyvät sivun oikeasta reunasta löytyvästä kouluterveydenhoitajan kirjeestä.

Tarvittaessa koulupaikkaa koskevat tiedustelut: Hanna Siponen puh. 040 314 6734 tai Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Syksyn 2021 uudet 7. luokan oppilaat

Kasvatus- ja sivistyslautakunta on 15.12.2020 hyväksynyt uudet oppilaaksioton perusteet. Syksyn 2021 seitsemänsien luokkien oppilaaksiotto on valmistelu näiden perusteiden mukaisesti. Oppilaaksioton perusteiden ensisijaisuusjärjestys on: 

1. Etelä-Mäntsälän oppilasalue: Kellokosken yhtenäiskoulu Tuusulan kunnan oppilaaksiottopäätöksen mukaisesti.

2. Yhtenäisessä peruskoulussa opiskeleva jatkaa 7. vuosiluokalle omassa koulussa.

3. Terveydellinen, oppilashuollollinen tai muu erityinen peruste.

4. Koulumatka, luokkakoko ja resurssit.

5. Sisarusperuste.

Oppilaaksioton perusteiden mukaisesti mikäli oppilaalla on koulupaikan osoittamiseen vaikuttava terveydentilaan liittyvä tai oppilashuollollinen syy, huoltajan tulee tarvittaessa toimittaa lausunto koulutoimistoon. Mahdollisen lausuntotarpeen selvittämiseksi huoltajan tulee olla yhteydessä tukipalveluiden erityisasiantuntijaan to 21.1.2021 mennessä. Huom! Erityisen tuen oppilaiden ensisijainen koulupaikka osoitetaan erityisen tuen päätöksen yhteydessä. Tätä oppilaaksiottoa koskevat päätökset tehdään maaliskuun aikana. 

Toissijaiseen yläkouluun haetaan paperisella lomakkeella 12.2.2021 mennessä. Hakemus toimitetaan sen koulun rehtorille, josta toissijaista koulupaikkaa haetaan. Toissijaisen haun lomake löytyy täältä. Rehtori tekee päätöksen toissijaisesta yläkoulupaikasta viikolla 9. 

Koulunkäyntiin liittyvää yleistä ohjeistusta vuosiluokille 1-9

Oppivelvollisuus

Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. Tällä hetkellä oppivelvollisuus päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta. Oppivelvollisuus laajenee 1.8.2021 alkaen.

Jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ilmeisesti ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus vuotta edellä mainittua aikaisemmin ja kestää 11 vuotta (Perusopetuslaki 25 §). 

Oppilasalueen määräytyminen ja hakumenettely toissijaiseen kouluun / vuosiluokat 1-9

Mäntsälään on määritelty kaksi oppilaaksiottoaluetta, Keski- ja Pohjois-Mäntsälä sekä Etelä-Mäntsälä. Koulumatkan perusteella lähikoulu osoitetaan oppilaaksiottoalueen oppilaille siten, että kaikki oppilasalueen oppilaat huomioiden koulumatkat ovat mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Lähikouluksi pyritään osoittamaan koulu, johon ei muodostu koulukuljetustarvetta. Lähikoulun määrittelyssä otetaan huomioon oppilaan ja hänen perheensä väestörekisteritietoihin merkitty voimassaoleva osoite. Huoltajien asuessa eri osoitteissa lähikoulu määräytyy oppilaan asuinosoitteen mukaan.

Lähikoulun osoittamisessa huomioidaan luokkakoko siten, että se muodostuu kunnan eri kouluissa mahdollisimman tarkoituksenmukaiseksi käytettävissä olevien resurssien näkökulmasta.  1. ja 7. vuosiluokan oppilaiden lähikoulun osoittamisen valmistelevat rehtorit yhdessä opetuspäällikön johdolla. Päätöksenteko tapahtuu kasvatus- ja sivistyspalveluiden toimintasäännön mukaisesti. Yläkoulujen TIKU- ja yrittäjyysluokkiin oppilaat valitaan erillisen hakumenettelyn kautta. Lisätietoja painotetun opetuksen erikoisluokista löydät täältä.

Hakumenettely toissijaiseen koulun

Koulupaikan osoittamisen jälkeen huoltajilla on mahdollisuus hakea lasta oppilaaksi johonkin toiseen kouluun. Mikäli huoltaja haluaa lapsensa sijoittuvan muuhun kuin oman oppilasalueensa kouluun, pitää koulupaikkapäätöksen / yläkoulun oppilastietolomakkeenpalautuksen yhteydessä ilmoittaa hakemuksesta muuhun kuin asuinpaikan perusteella varattuun kouluun.  Toissijaisen koulupaikan hakulomake löytyy täältä

Koulun rehtori voi toissijaisen haun kautta ottaa oppilaita koulussaan mahdollisesti vapaaksi jääneille paikoille. Toissijaisessa oppilaaksiotossa luokan koko ei saa ylittää alakoulussa 1.-2. vuosiluokan oppilailla 22 oppilasta, vuosiluokkien 3.-6. oppilailla 24 oppilasta ja yläkoulussa 21 oppilasta eikä toissijainen oppilaaksiotto saa aiheuttaa uuden opetusryhmän perustamistarvetta. Päätöstä tehdessään rehtori ottaa huomioon ryhmään sijoittuvien erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrän, joka voi osaltaan vaikuttaa alentavasti tulevan opetusryhmän kokoon. Toissijainen oppilas ei ole oikeutettu koulumatkaetuuteen eikä kuljetuskorvaukseen. 

Toissijaisessa haussa oppilaaksioton ensisijaisuuskriteerit ovat:

  • Oppilas asuu Mäntsälässä.
  • Oppilas muuttaa todistettavasti oppilaaksiottoalueelle lukuvuoden aikana.
  • Oppilaan vanhempi sisarus  opiskelee asianomaisessa koulussa (poislukien painotetun opetuksen erikoisluokat). Sisarusperustetta ei huomioida, jos luokilla 1-6 opiskeleva oppilas hakee paikkaa yhtenäiskouluun, jossa isompi sisarus opiskelee luokilla 7-9 tai jos luokilla 7-9 opiskeleva oppilas hakee paikkaa yhtenäiskouluun, jossa nuorempi sisarus opiskelee luokilla 1-6.
  • Mikäli on useita em. ehdot täyttäviä hakijoita, valitaan koulumatkan etäisyyden perusteella lähinnä koulua asuvat oppilaat.

Koulun vaihtaminen

Mäntsälän sisällä muuttavalle oppilaalle osoitetaan lähikoulu, kun muutto on tapahtunut. Huoltaja ottaa yhteyttä kouluasiansihteeriin (puh. 040 314 6734) ja täyttää muuttavan oppilaan koulupaikkahakemuksen. Hakemus (koulupaikkahakemus muuttava oppilas) löytyy täältä. Mikäli oppilaan lähikoulu muuttuu, oppilas voi hakea toissijaista oppilaaksiottoa vanhaan kouluunsa. Oppilaan ottamisesta päättää kasvatus- ja sivistyspalveluiden toimintasäännön mukaan vastaanottavan koulun rehtori.

Lukuvuoden aikana kuntaan muuttavat

Lukuvuoden aikana toisesta kunnasta muuttavan oppilaan huoltaja ottaa yhteyttä kouluasiansihteeriin (puh. 040 314 6734) ja täyttää muuttavan oppilaan koulupaikkahakemuksen. Hakemus (koulupaikkahakemus muuttava oppilas) löytyy täältä. Ulkopaikkakuntalaisen oppilaan ottamisesta päättää kasvatus- ja sivistyspalveluiden toimintasäännön mukaan opetuksen asiantuntija.

Liitteet

Oppilaaksioton perusteet 2021/ perusopetus (pdf)

Kouluterveydenhoitajien kirje koulutulokkaille 2021 (pdf)

Takaisin ylös