Menu

Vuoden 2020 koulutulokkaat - uudet ekaluokkalaiset

Vuonna 2013 syntyneiden lasten oppivelvollisuus alkaa syyslukukauden 2020 alussa. Kunta osoittaa koulunsa aloittaville koulupaikan asuinosoitteen perusteella. Koulunsa aloittavat lapset saavat kirjeen kotiin viikolla 10.

Huoltaja ilmoittaa Wilma-järjestelmässä 13.3.2020 mennessä, ottaako lapsen koulupaikan vastaan, hakeeko toissijaista koulupaikkaa tai ilmoittaa, mikäli lapsi aloittaa koulunkäynnin toisessa kunnassa. Tarkemmat ohjeet lähetetään oppilaaksiottopäätöksen mukana.

Mikäli huoltaja haluaa lapsensa sijoittuvan muuhun kuin oman oppilasalueensa kouluun, pitää koulupaikan vastaanottamisen yhteydessä ilmoittaa hakemuksesta muuhun kuin asuinpaikan perusteella varattuun kouluun.  Toissijaiseen kouluun haetaan paperisella lomakkeella 13.3.2020 mennessä. Hakemus toimitetaan sen koulun rehtorille, josta toissijaista koulupaikkaa haetaan. Toissijaisen haun lomake löytyy täältä. Rehtori tekee päätöksen toissijaisesta koulupaikasta 27.3.2020. Päivitety tieto 25.3.2020: Päätökset toissijaisesta koulupaikasta tehdään viimeistään 3.4.2020.

Iltapäivätoimintaan haetaan Wilma -järjestelmässä 30.3. - 15.4.2020 välisenä aikana. Tarkemmat ohjeet ip-hakuun löytyy täältä.

Koulukuljetukseen haetaan Wilma -järjestelmässä 15.4.2020 mennessä. Tarkemmat ohjeet koulukuljetuksen hakemisesta löytyy täältä.

Kouluterveydenhoitajan terveystarkastukset aloitetaan koulutulokkaille kesällä 2020. Huoltaja varaa ajan terveydenhoitajalle, jonka yhteystiedot löytyvät sivun oikeasta reunasta löytyvästä kouluterveydenhoitajan kirjeestä.

Tarvittaessa koulupaikkaa koskevat tiedustelut: kirsi.toimela(at)mantsala.fi tai puh. 040 314 5281

Koulunkäyntiin liittyvää ohjeistusta vuosiluokille 1-9

Oppivelvollisuus

Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta.

Jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ilmeisesti ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus vuotta edellä mainittua aikaisemmin ja kestää 11 vuotta. (Perusopetuslaki 25 §)

Oppilasalueen määräytyminen ja hakumenettely toissijaiseen kouluun / vuosiluokat 1-9

Kouluille määritellään vuosittain oppilaaksiottoalue, jonka perusteella oppilaan lähikoulu määräytyy. Lähikoulu on pääsääntöisesti oppilaan kotia lähinnä oleva koulu, mutta alueen kokonaisoppilasmäärän vuoksi lähikoulu voi myös olla alueen muu koulu. Lähikoulun määrittelyyn vaikuttaa oppilaan ja hänen perheensä väestörekisteritietoihin merkitty voimassaoleva osoite. Huoltajien asuessa eri osoitteissa lähikoulu määräytyy oppilaan asuinosoitteen mukaan.

Lähtökohtana koulupaikkasijoittelulle on, että luokkakoot kunnan eri kouluissa muodostuvat mahdollisimman samankokoisiksi. 
Kouluihin oppilaat sijoitetaan rehtorin päätöksellä kasvatus- ja sivistyslautakunnan hyväksymien oppilaaksioton perusteiden mukaisesti. Yläkoulujen TIKU- ja yrittäjyysluokkiin oppilaat valitaan hakumenettelyn kautta.

Hakumenettely toissijaiseen koulun

Koulupaikan osoittamisen jälkeen huoltajilla on mahdollisuus hakea lasta oppilaaksi johonkin toiseen kouluun. Mikäli huoltaja haluaa lapsensa sijoittuvan muuhun kuin oman oppilasalueensa kouluun, pitää koulupaikkapäätöksen / yläkoulun oppilastietolomakkeenpalautuksen yhteydessä ilmoittaa hakemuksesta muuhun kuin asuinpaikan perusteella varattuun kouluun.

Koulun rehtori voi tämän ns. toissijaisen haun kautta ottaa oppilaita mahdollisesti vapaaksi jääneille paikoille. Toissijaisessa täytössä luokan koko ei saa ylittää alakoulussa 1.-2. vuosiluokan oppilailla 22 oppilasta, vuosiluokkien 3.-6. oppilailla 24 oppilasta ja yläkoulussa 21 oppilasta (sisarperusteella otettaessa luokan koko saa ylittää 21 oppilasta), eikä toissijainen oppilaaksiotto saa auheuttaa uuden opetusryhmän perustamistarvetta. Rehtorin on päätöstä tehdessään otettava huomioon myös ryhmään tulevien erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrä, joka voi osaltaan vaikuttaa alentavasti tulevan opetusryhmän kokoon. Toissijaiseen kouluun otetulle oppilaalle ei järjestetä koulukuljetusta eikä korvata kuljetuskustannuksia.

Toissijaisessa haussa oppilaiden valinnan ensisijaisjärjestystä määriteltäessä käytetään seuraavia kriteereitä:

  • Oppilas asuu Mäntsälässä.
  • Oppilas muuttaa todistettavasti koulun oppilaaksiottoalueelle alkavan lukuvuoden aikana (muuttopäivä ja uusi väestötietojärjestelmään merkittävä osoite ovat tiedossa).
  • Oppilaan sisarus käy asianomaista koulua (ei koske erikoisluokkia, eikä toissijaisen haun kautta tulleiden sisaruksia). Sisarusperustetta ei huomioida, jos luokilla 1-6 opiskeleva oppilas hakee paikkaa yhtenäiskouluun, jossa isompi sisarus opiskelee luokilla 7-9. Sisarusperustetta ei huomioida, jos luokilla 7-9 opiskeleva oppilas hakee paikkaa yhtenäiskouluun, jossa pienempi sisarus opiskelee luokilla 1-6.
  • Mikäli on useita em. ehdot täyttäviä hakijoita, valitaan maantieteellisen etäisyyden perusteella lähinnä koulua asuvat oppilaat.

Koulun vaihtaminen

Mikäli oppilas vaihtaa koulua vuosiluokkien 1 - 9 aikana, huoltajan tulee ottaa yhteyttä sen koulun rehtoriin, mihin oppilas haluaa siirtyä. Siirtyminen muualle kuin oman oppilasalueen kouluun on mahdollista vain erityisestä syystä. Siirrosta päättää vastaanottavan koulun rehtori kuultuaan lähettävän koulun rehtoria ja opetuspäällikköä.

Lukuvuoden aikana kuntaan muuttavat

Lukuvuoden aikana vieraasta kunnasta muuttavien oppilaiden huoltajat ottavat yhteyttä kouluasiansihteeriin (puh. 040 314 5281) ja tekevät oppilasilmoituksen. Lomake löytyy täältä. Vieraan kunnan oppilaan ottamisesta päättää kasvatus- ja sivistystoimialan toimintasäännön mukaan opetuspäällikkö.

Liitteet

Oppilaaksioton perusteet 2021/ perusopetus (pdf)

Kouluterveydenhoitajien kirje koulutulokkaalle 2020 (pdf)

Takaisin ylös