Menu

Osallistu ja vaikuta

Vaalit ja äänestäminen

Kunnan asukkaat valitsevat kuntavaaleissa edustajansa päättämään Mäntsälää koskevista asioista. Vaalit järjestetään joka neljäs vuosi. Kuntavaaleilla valittu valtuusto on kunnan ylintä päätösvaltaa käyttävä luottamuselin. Valtuusto valitsee edelleen muiden toimielinten jäsenet.

Äänestysoikeuden lisäksi täysi-ikäinen asukas voidaan asettaa ehdokkaaksi valtuustoon, ja hänet voidaan valita luottamustehtäviin.

Vaikuta jo valmisteluvaiheessa

Voit olla yhteydessä asiaa valmisteleviin virkamiehiin tai siitä päättäviin luottamushenkilöihin jo asioiden valmisteluvaiheessa.
Nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto nostavat keskusteluun ja päätöksentekoon omia näkökulmiaan.

Luottamuselinten esityslistat julkaistaan ennen kokouksia. Kunta tiedottaa vireillä olevista asioista, suunnitelmista ja tehdyistä ratkaisuista internetsivuillaan.
Päätöksenteko

Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus

Lautakunnat ja jaostot

Kuulutukset

Anna palautetta tai tee aloite

Kuntalaisaloite on lähivaikuttamisen keino, jolla saat äänesi kuuluviin ja voit vaikuttaa oman kotikuntasi toimintaan ja päätöksentekoon. Aloiteoikeus perustuu kuntalain 23 §:ään, jonka mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa.

Aloitteen voit tehdä joko kuntalaisaloite.fi-palvelun kautta tai toimittamalla aloitteen Mäntsälän kunnan palvelupiste Vinkkiin sähköpostilla , kirjeitse tai tuomalla aloitteen perille henkilökohtaisesti. Kunnassa aloite kirjataan ja siirretään käsittelyyn oikealle palvelualueelle. Aloitteen tekijänä sinä saat tiedon aloitteen johdosta mahdollisesti tehdyistä toimenpiteistä. Lisäksi valtuustolle tehdään kerran vuodessa selvitys vuoden aikana tehdyistä aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä.

Hyvä aloite on selkeä, helposti luettava ja se sisältää esitetyn asian kannalta keskeiset tiedot ja perustelut. Yhdessä aloitteessa kannattaa keskittyä vain yhteen asiaan. Muista, että aloite ei ole kysymys.

Tarkempaa tietoa kuntalaisaloitteesta saat

kuntalaisaloite.fi

finlex.fi / kuntalaki

Palaute kunnalle

Ota kantaa.fi

Takaisin ylös