Menu

Kaavoituksen ja rakennusvalvonnan lomakkeet

Pdf-muotoiset lomakkeet toimivat ainakin Acrobat Reader -ilmaisohjelmalla, sen saat klikkaamalla tästä. Google Crome -selaimella lomakkeita täytettäessä voi esiintyä ongelmia, esim. ääkköset eivät näy oikein.            

  Lomakkeen nimi Lomake Lisätiedot
Maankäyttöpalvelut    
  Kaavamuutoshakemus link_pdf_s  
  Maisematyölupahakemus link_pdf_s  
       
Rakennusvalvonta      
  Rakennuslupahakemus /
Toimenpidelupahakemus /Ilmoitus
link_pdf_s  
  Luvanhakijan/pääsuunnittelijan tarkistuslista link_pdf_s  
  Suunnittelijan kelpoisuuden arviointi link_pdf_s  
  Sunnittelutarveratkaisu /
Poikkeamislupahakemus
link_pdf_s Ohjeet
  Kartta-aineiston tilauslomake link_pdf_s Liitekartat / otteet lupahakemuksen ym. hakemusten liitteeksi
  Selvitys naapurin kuulemisesta link_pdf_s Rakennus- / toimenpidelupahakemuksen vireilletulosta, suunnittelutarveratkaisusta / poikkeamislupahakemuksesta tai naapurin suostumus
  Rakennuttajan ilmoitus link_pdf_s  
  Rakennusluvan jatkoaikahakemus link_pdf_s Rakennusluvan voimassaolon jatkaminen
  Lämpökaivon porausraportti link_pdf_s  
  Hakemus / Ilmoitus vastaava työnjohtaja link_pdf_s Samalla lomakkeella myös kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston tai ilmanvaihtolaitteiston rakentamisesta / muun erityisalan vastaava työnjohtaja
  Vastaava TJ tarkastusasiakirja link_pdf_s  
  KVV-työn tarkastusasiakirja link_pdf_s  
  IV-työn tarkastusasiakirja link_pdf_s  
  Suunnitelma jätevesien käsittelystä link_pdf_s  
  Naapureiden suostumus jätevesien johtamiseen link_pdf_s  
  Jätevesijärjestelmän tarkastuspöytäkirja link_pdf_s  
  Savupiipun ja tulisijan tarkastusasiakirja link_pdf_s  
  Rakennuksen korjaus- ja muutostyön energiaselvitys link_pdf_s Asuin- ja liikerakennukset
  Lämpöhäviön tasauslaskentalomake tasauslaskin.xls

 

  Maalämpökaivon etäisyydet Liite  
  RH1 Rakennushankeilmoitus

link_pdf_s

Ohjeet

Rakennusluvan hakija täyttää lomakkeen (MRL 147 §) ja palauttaa sen muiden rakennuslupamenettelyssä vaadittavien asiakirjojen mukana kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle.
  RH2 Asuinhuoneistot /
Asuinhuoneistojen korjausilmoitus
link_pdf_s Asuinhuoneistotiedot useamman asuinhuoneiston rakennuksista sekä aina, kun laajentamisen tai muutostöiden yhteydessä olemassa olevat asuinhuoneistotilat muuttuvat. Myös korjaukset rekisteritietoihin.
  RH3 Rakennushanketietojen korjausilmoitus

link_pdf_s

 

Rakennushanketietojen korjausilmoituksella (RH3) korjataan väestötietojärjestelmään jo rakennushankeilmoituksella ilmoitettua tietoa. Korjausilmoitus toimitetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle.
  RH 4 Huoneistotietojen korjausilmoitus link_pdf_s

Huoneistotietojen korjausilmoitus, korjataan tietoa jotka on lähetetty RH2:lla VTJ:hin.

  RH 5 Rakennusvaiheilmoitus link_pdf_s Lomakkeella ilmoitetaan rakennushankkeen aloittaminen, valmistuminen, hankkeen raukeaminen tai myönnetty jatkoaika.
  R9 Ilmoitus rakennuksen poistumasta link_pdf_s

Lomakkeella ilmoitetaan rakennuksen fyysinen poistuminen rakennuskannasta (purkaminen, tuhoutuminen, ränsistyminen).

Kaikki RH-lomakkeet Suomi.fi-palvelussa.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Ilmoitus poikkeuksellisesta jätehuoltotilanteesta 

link_pdf_s

Poikkeuksellinen jätehuoltotilanne voi aiheutua onnettomuudesta, tuotantohäiriöstä, rakennelman tai laitteen purkamisesta tai muusta niihin rinnastettavasta syystä.

Kiinteistöasiat Tonttihakemus, tarjous link_pdf_s  
  Tonttihakemus link_pdf_s  
Oikeuslaitos Lainhuutohakemus link_pdf_s Ohje
  Vuokraoikeuden kirjaamishakemus link_pdf_s Ohje
  Kiinnityshakemus link_pdf_s Ohje
       

Muut Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristönsuojelulain mukaiset lupa- ja ilmoituslomakkeet löytyvät täältä.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Takaisin ylös