Menu

Ympäristölupahakemus

Ympäristölupahakemus (pdf)

Hakija
Ari Juhani Reitti

Asia
Navetan toiminnan laajentaminen, Mäntsälä

Hakemuksen mukainen toiminta
Ari Reitin voimassa oleva ympäristölupa on myönnetty 86 lypsylehmän, 5 hiehon ja 15 vasikan (alle 6 kk) eläinsuojan toimintaan. Toiminnassa on kuitenkin nykyisin 106 lypsylehmää, noin 60 hiehoa ja noin 20 vasikkaa (alle 6 kk). Lisäksi tilalla on neljä hevosta ja yksi poni.

Tilan maidontuotantoa on suunnitelmissa laajentaa rakentamalla uusi lypsylehmähalli ja uusi hiehohalli. Nykyinen lypsylehmäpihatto muutetaan hiehokasvattamoksi. Nyt haetaan ympäristölupaa 260 lypsylehmän, 244 hiehon ja 77 vasikan (alle 6 kk) eläinsuojan toiminnalle. Lisäksi tilalla tulee jatkossa olemaan neljä hevosta ja yksi poni.

Rakentaminen on tavoite aloittaa syksyllä 2019. Ensin rakennetaan hiehohalli. Muu rakentaminen on tavoite päästä aloittamaan keväällä 2021.

Toiminnan sijainti
Tila sijaitsee osoitteessa Suonpääntie 146, Sälinkää. Uusi hiehohalli ja uudet laakasiilot rakennetaan kiinteistölle Kuivuritontti 505-415-1-1216. Hiehokasvattamoksi muutettava olemassa oleva lypsylehmäpihatto sekä rakennettavat lypsylehmähalli, lietesäiliö ja biokaasureaktori sijaitsevat kiinteistöllä Nurmela 505-415-1-521.

Tiedot olennaisista päästöistä ja jätteistä
Tilan lypsylehmät ovat lietelannalla. Lietelanta varastoidaan tilavuuksiltaan 600 m3 ja 3 600 m3 lietesäiliöissä ja uudessa rakennettavassa 4 140 m3 lietesäiliössä. Liete separoidaan kerran kuukaudessa. Muut eläimet ovat kuivalannalla. Kuivalanta varastoidaan kuivikepohjissa ja 850 m3 kuivalantalassa sekä uudessa rakennettavassa 2 300 m3 kuivalantalassa. 2 Lypsylaitteiston pesuvedet johdetaan lietesäiliöön. Myös säilörehun puristeneste johdetaan lietesäiliöön.

Lantavarastot ja kuivikepohjat levitetään lannoitteeksi pelloille.

Säilörehua valmistetaan esikuivattuna kolmeen nykyiseen tilavuudeltaan yhteensä 2 425 m3 laakasiiloon, neljään rakennettavaan tilavuudeltaan yhteensä 7 000 m3 laakasiiloon ja pyöröpaaleihin.

Tilalle on tarkoitus rakentaa biokaasulaitos, jossa käsitellään tilalla muodostuvia lantajakeita sekä muodostuvia rehutähteitä tai ylivuotisia rehueriä sekä tulevaisuudessa mahdollisesti myös nurmibiomassaa. Biokaasulaitoksesta poistuva mädätysjäännös varastoidaan lietesäiliöön ja käytetään pelloilla lannoitteena. Laitoksen tuottama energia ja lämpö hyödynnetään tilalla.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 26.3. – 25.4.2019 Mäntsälän kunnan ilmoitustaululla. Kuulutus ja julkiset hakemusasiakirjat ovat luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä sähköisesti Mäntsälän kunnankirjastossa (Urheilutie 4 B).

Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen
Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varataan tilaisuus tehdä muistutuksia lupahakemuksesta. Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.

Kirjelmässä pitää mainita muistuttajan nimi, osoite sekä kiinteistön nimi, RN:o, kylä ja kunta tai kiinteistötunnus ja hakijan ja toiminnan/hankkeen asian nimi sekä Dnro ESAVI/26007/2018.

Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 25.4.2019 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus, postitse (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 110, 00521 Helsinki) tai sähköisesti (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.).

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.

Lisätietoja antaa
Ympäristöylitarkastaja Reetta Pentikäinen, puh. 0295 016 574
Ympäristöneuvos Arja Johansson, puh. 0295 016 407
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Takaisin ylös