Menu

Ympäristösuojelumääräysten perusteluosa

Yleiset perustelut

Kunnalliset ympäristönsuojelumääräykset perustuvat paikallisiin olosuhteisiin ja kohdistuvat muuhun kuin luvan- tai ilmoituksenvaraisiin toimintoihin. Määräysten tarkoituksena on ehkäistä paikallisista olosuhteista johtuvia ympäristöhaittoja.

Yksityiskohtaiset perustelut

1 Luku Yleiset määräykset

Tähän lukuun on koottu yleisiä periaatteita ja ohjeita määräysten tavoitteista sekä niiden antamisesta, valvonnasta, soveltamisesta ja suhteista muihin määräyksiin. Tässä luvussa on myös esitetty niitä paikallisia olosuhteita ja alueita, joiden perusteella määräyksiä on annettu.

2 Luku Jätevesien haittavaikutusten ehkäiseminen

Tässä luvussa on annettu tarpeelliset määräykset jäteveden käsittelystä ja jätevesistä aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi.


Pykälä sisältää ohjeet vesilaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella olevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmien hyväksymismenettelystä. Jätevesistä aiheutuu haja-asutusalueilla vesistöjen ja pohjaveden kuormituksen ja pilaantumisen lisäksi mm. hygienia ja hajuhaittoja. Tällaiset haitat voidaan tehokkaasti ennaltaehkäistä vain valvomalla rakennettavia jätevedenkäsittelyjärjestelmiä ja niiden sijaintia. Menettelytavan noudattaminen on tärkeää myös tihentyvän haja-asutuksen vuoksi.


Pykälässä on määrätty kiinteistökohtaisten jätevedenpuhdistusmenetelmien vaatimuksista ja niiden sijoittelusta. Tässä pykälässä on määritetty ne reunaehdot, jotka koskevat kaikkia viemäröimättömien alueiden kiinteistöjä. Tavoitteena on vesistöjen ja pohjavedensuojelun lisäksi turvata terveellinen ja viihtyisä asuminen tiivistyvillä haja-asutusalueilla.


Jätevesien johtaminen pohjavesialueilla ja ranta-alueilla edellyttää erityisratkaisuja pohjaveden ja vesistöjen suojelemiseksi. Mäntsälän kunnassa on varsin vähän vesistöjä ja alueen järvet ovat matalia ja pieniä. Näiden jo ennestään rehevien järvien säilyminen edellyttää tarkkoja määräyksiä ranta-asutuksen jätevesien käsittelystä ja käsittelylaitteistojen sijoittamisesta. Mäntsälän pohjavesialueet ovat myös varsin pieniä ja vain muutama pohjavesialue on antoisuudeltaan riittää
yhteiskunnan vedenhankintaan. Pohjavesien suojelu jätevesien vaikutuksilta on siksi erityisen tärkeää.


Pohjaveden ja pintavesiensuojelun sekä jätevesistä aiheutuvien muiden haittojen estämiseksi on tarpeen antaa määräyksiä myös käsittelyjärjestelmien huollosta ja kunnossapidosta. Nämä määräykset ovat myös tarpeen, jotta jätevedenpuhdistustehoja voidaan asianmukaisesti valvoa.

10§
Mäntsälän kunnassa on runsaasti pienehköjä yrityksiä, jotka sijaitsevat viemäröimättömällä haja-asutusalueella. Näissä toiminnoissa muodostuvat jätevedet saattavat edellyttää ympäristölupaa. Tässä pykälässä annetuilla määräyksillä on tarkoitus ohjeistaa ympäristölupaa tarvitsemattomien yritys- ja teollisuuskäytössä olevien kiinteistöjen jätevedenkäsittelyä.

11§
Viemäriin johdettavia jätevesiä koskevat määräykset on tarkoitettu kaikille kiinteistöille. Nämä määräykset ovat tarpeen, jotta jätevesienpuhdistus toimisi moitteettomasti ja näin puhdistetuista jätevesistä aiheutuva haitta olisi mahdollisimman vähäinen.

12§
Mäntsälässä toimii useita keskisuuria ja pieniä kuljetusalan yrityksiä. Lisäksi kunnassa on runsaasti maa-ainestenottotoimintaa. Suuren kuljetuskaluston ja maansiirtotyökalujen pesusta aiheutuu voimakkaiden pesuaineiden, suuren vedenkulutuksen ja kalustosta pesun yhteydessä irtoavien epäpuhtauksien muodossa vaaraa pohjaveden pilaantumiselle sekä kuormitusta vesistöihin. Kuljetusyrityksien varikkoalueita on runsaasti myös viemäröidyn alueen ulkopuolella, jossa ajoneuvojen ja muun kaluston pesusta voi aiheutua haittaa naapureiden talousveden laadulle. Yhtenäisten kaikkia koskevien säännösten avulla voidaan estää tai minimoida toiminnasta aiheutuvia ympäristöhaittoja sekä paremmin toteuttaa toiminnanharjoittajien tasapuolista kohtelua.

3 luku Jätteiden käsittely kiinteistöillä

13§
Jätteistä saattaa aiheutua merkittävää ympäristön pilaantumista, jos niiden käsittely ei ole asianmukaista. Tiheään rakennetuilla alueilla voi jätteistä aiheutua hajusta tai tuhoeläimistä aiheutuvaa haittaa. Jätteistä ja jätteiden käsittelystä voi muodostua myös talousveden pilaantumisen riskiä.

4 luku Ilmapäästöjen rajoittaminen

14§
Savukaasujen ja muiden ilmapäästöjen haittavaikutusten torjumiseksi on tarpeen antaa määräyksiä varsinkin tiheästi rakennetuille alueille. Teollisuus- ja tuotantotiloja on monin paikoin muodostunut tai jäänyt asutuksen lähituntumaan ja silloin

tuotannosta aiheutuvista ilmapäästöistä saattaa aiheutua kohtuutonta haittaa asuinkiinteistöille.

15§
Erilaisista kunnostustöistä saattaa aiheutua naapuruston varsin suurta haittaa etenkin tiheästi rakennetuilla taajama-aluilla. Näiden haittojen torjumiseksi on tarpeen antaa määräyksiä.

5 luku Määräykset erityisen häiritsevän tilapäisen melun ja tärinän torjumiseksi

16§
Äänentoistolaitteiden ja muiden melua aiheuttavien laitteiden ajattelemattomasta käytöstä aiheutuu usein ympäristölle huomattavaa haittaa. Yhteisten pelisääntöjen tarve ongelman ratkaisemiseksi on ilmeinen, koska siten jokainen tietää velvollisuutensa ja oikeutensa. Taajama alueilla ja herkästi häiriintyvien kohteiden läheisyydessä meluavien toimien rajoittamiselle on erityistä tarvetta. Lisäksi meluavaa toimintaa on rajoitettu aikoina, jolloin ihmiset kaipaavat erityistä rauhaa.

17§
Häiritsevää melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta tulee tehdä ympäristönsuojelulain 60 §:n mukainen ilmoitus. Käsitykset häiritsevästä melusta ja tärinästä voivat vaihdella ja joillain alueilla kuten urheilukentillä tietty meluava toiminta kuuluu osana alueen normaaliin käyttöön. Ilmoituksenvarasten toimintojen rajaamisella pyritään välttämään tarpeetonta byrokratiaa ja säästämään viranomaisen aikaa muihin tehtäviin. Ilmoitus menettelyn ulkopuolelle on rajattu lyhytaikaista ja vain hieman häiritsevää toimintaa, joka on alueen käyttötarkoitus tai ajankohta huomioon ottaen odotettavissa olevaa toimintaa.

6 luku Toimintojen sijoittaminen ja niistä aiheutuvien päästöjen rajoittaminen

18§ ja 19§
Mäntsälän alueella on kuljetusliikkeiden, maanviljelijöiden ja muiden toimijoiden käytössä runsaasti pieniä polttoaineen tai muiden kemikaalien säilytykseen käytettyjä säiliöitä. Näistä säiliöistä voi väärin sijoitettuina ja käytettyinä aiheutua ympäristön pilaantumista. Pohjavesi- ja ranta-alueet tarvitsevat erityistä suojelua, mutta myös muilla alueilla on tärkeää noudattaa ympäristön kannalta parasta käytäntöä ja huolellisuutta.

20§
Lumenkaatopaikasta voi aiheutua merkittävää ympäristönpilaantumista, jos se sijoitetaan pohjavesialueella tai lumen sulamisvedet johdetaan suunnittelemattomasti ympäristöön.

21§
Tilapäiset asfalttiasemat ja murskauslaitokset eivät tarvitse ympäristölupaa, jos ne sijoitetaan paikalle alle 50 vuorokaudeksi. Vaikka näistä laitoksista tulee tehdä ympäristönsuojelulain 60§:n mukainen ilmoitus, on niiden sijoittamista suunniteltaessa otettava huomioon mm. pohjavesialueita ja melua koskevat rajoitukset sekä menettelytavat.

7 luku Valvonta ja tarkkailu

Tässä luvussa annettujen määräysten tarkoituksena on helpottaa viranomaisen ja sen alaisten viranhaltijoiden tiedonsaantia ja valvonnan järjestämistä

23§
Jätemateriaalien hyödyntäminen saattaa merkittävässä mittakaavassa olla ympäristöluvanvaraista. Maanrakennustoimintaan on usein varsin edullisestikin tarjolla mineraaliperäistä purkujätettä. Pienimuotoisesti tällaisen jätteen hyödyntäminen ei ole ympäristöluvanvaraista, mutta mitään kiinteää rajaa luvanvaraisuudelle ei ole. Ilmoitusmenettelyn kautta voidaan suuressa mittakaavassa tapahtuvaa toimintaa suunnitteleva ohjata hakemaan ympäristölupaa. Samalla saadaan viranomaiselle tieto pienemmistä hankkeista ja näistä voidaan paremmin valvoa.

24§
Rakennusten ja laitteiden purkamisesta aiheutuu yleensä aina merkittäviä jätemääriä. Osa jätteistä saattaa olla sellaisia, että niistä aiheutuu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Purkutyössä muodostuvien jätteiden määrät ja ominaisuudet on kuitenkin yleensä aina sellaiset, että ne edellyttävät erityistoimia jätehuollossa. Ympäristönsuojelulain 62§:n mukaisesti tällaisessa tapauksessa tulee tehdä valvontavirnaomaiselle ilmoitus poikkeuksellisesta tilanteesta.

8 luku Muut määräykset

25§
Ympäristönsuojelumääräyksistä on tarpeen voida perustellusta syystä poiketa, jotta määräyksistä ei muodostuisi missään yksittäistapauksessa kohtuutonta. Poikkeamiselle tulee kuitenkin olla riittävät perusteet eikä siitä saa aiheutua ympäristönpilaantumista tai sen vaaraa.

26§
Näiden säännösten rikkomisesta tai laiminlyönnistä on voimassa samat seuraamukset ja pakkokeinot kuin ympäristönsuojelulain rikkomisesta, koska nämä määräykset on annettu ympäristönsuojelulain nojalla.

9 luku Voimaantulo määräykset

Siirtymäkausimääräyksien tarkoituksena on mahdollistaa olemassa olevien toimintojen vähittäinen siirtyminen nykyisin käytössä olevasta käytännöstä tai menetelmästä määräysten edellyttämään käytäntöön.

Takaisin ylös