Menu

7 luku Valvonta ja tarkkailu

7 LUKU VALVONTA JA TARKKAILU

22§ Yleinen velvollisuus antaa valvontaa varten tarpeellisia tietoja

Kiinteistön haltijan tai omistajan, alueen käyttäjän, toiminnan harjoittajan tai järjestäjän on annettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle valvontaa varten tarpeelliset tiedot ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta toiminnasta sekä toimenpiteistä, laitteista ja suunnitelmista, joilla on tarkoituksena ehkäistä ja torjua ympäristön pilaantumista siten kuin näissä määräyksissä erikseen säädetään.

23§ Tiedot mineraaliperäisten jätteiden käytöstä maaperän täyttöihin

Mineraaliperäisten jätteiden (betoni ja tiili) käytöstä maaperän täyttöihin tulee tehdä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristöluvan tarpeen selvittämiseksi vähintään kuukautta ennen suunniteltua toimenpidettä. Ilmoituksessa tulee esittää käytettävän mineraaliperäisen jätteen määrä, sen sijoituspaikka ja jätteen alkuperä. Myös epäpuhtaiden betonien ja tiilien käytöstä täyttöihin tulee tehdä ilmoitus.

24§ Rakennuksen tai laitteen purkaminen

Rakennuksen tai laitteen purkamisesta on tehtävä ympäristönsuojelulain 62 §:n mukaisesti ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Takaisin ylös