Menu

6 Luku Toimintojen sijoittuminen ja päästöt

6 LUKU TOIMINTOJEN SIJOITTUMINEN JA NIISTÄ AIHEUTUVIEN PÄÄSTÖJEN RAJOITTAMINEN

18§ Polttoaineiden ja muiden kemikaalien säilyttäminen sekä säiliöiden sijoitus ja tarkastus

Terveydelle tai ympäristölle vaaralliset tai palo- ja räjähdysvaaralliset kemikaalit on säilytettävä niitä koskevien käyttöturvallisuustiedotteiden mukaisesti. Vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi on luvan- tai ilmoituksenvaraista.
Pohjavesi- ja ranta-alueella polttoaine- ja kemikaalisäiliöt on sijoitettava maan päälle tiiviisiin suoja-altaisiin ja varustettava ylitäytön estolaittein sekä hälytysjärjestelmällä vuotojen estämiseksi.
Kaikki öljysäiliöt tulee kiinteistön haltijan- tai omistajan toimesta tarkastuttaa valtuutetulla tarkastajalla vähintään kerran kymmenessä vuodessa.
Pohjavesialueella sijaitsevien maanalaisten säiliöiden tarkastuksissa tulee noudattaa Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöstä maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista (30.3.1983/344).
Kiinteistön haltijan tai omistajan, alueen käyttäjän tai toiminnan harjoittajan on annettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle valvontaa varten tarpeelliset tiedot kiinteistöllä sijaitsevista säiliöistä, niiden kunnosta, tarkastuksista ja suoritetuista huoltotoimenpiteistä sekä uusien säiliöiden asentamisesta ja vanhojen säiliöiden poistamisesta.
Käytöstä poistetut öljysäiliöt on puhdistettava ja ne sekä puhdistuksessa syntyvät jätteet on toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn. Käytöstä poistetut maanalaiset polttonesteidensäiliöt on aina kaivettava ylös. Mikäli maaperässä havaitaan öljyä, siitä on ilmoitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Öljy- ja kemikaalionnettomuuksista on aina välittömästi ilmoitettava pelastuslaitokselle.

19§ Polttonesteiden jakelu

Pohjavesi- ja ranta-alueella sijaitsevissa jakelupisteissä, joiden säiliöiden kokonaistilavuus on alle 10 m3,on jakelualue vähintään 3 m etäisyydellä jakelulaitteista rakennettava tiiviiksi ja päällystettävä. Lisäksi on vuodot jakelulaitteiden korokkeiden alta estettävä. Mahdollisen polttonestevuodon pääsy maaperään on estettävä reunuksilla tai vastaavilla rakenteellisilla järjestelyillä. Jakelualueelle kertyvät pintavedet on johdettava öljynerottimen kautta viemäröintiin.
Jakelualueella tulee olla imeytysainetta ja muuta kalustoa vuotojen leviämisen estämistä ja keräämistä varten.

20§ Lumenkaatoalueen sijoittaminen ja sulavesien käsittely

Lumenkaatopaikka tulee sijoittaa ja toteuttaa siten, että sulavedet eivät aiheuta roskaantumista eikä ympäristönpilaantumista. Sulavedet tulee selkeyttää enne niiden johtamista ojaan tai maastoon.
Lumenkaatopaikkaa ei saa sijoittaa pohjavesialueelle eikä vesistöön.

21§ Tilapäinen asfalttiasema ja murskauslaitos

Tilapäisen asfalttiaseman tai murskaamon, jonka toiminta-aika on vuodessa enintään 49 päivää sijoittamisen edellytyksenä on, että

  • laitos on toiminnassa vain arkisin klo 7.00-22.00 ja muuna aikana laitoksen alueella ei ole toimintaa.
  • toiminnan melupäästöt eivät ylitä valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaisia melun ohjearvoja
  • toiminnan päästöt ilmaan eivät ylitä valtioneuvoston päätöksessä 480/1996 annettuja ilmanlaadun ohjearvoja
  • toiminnassa tarvittavien polttoaineiden ja muiden ympäristölle vaarallisten aineiden varastointi ja käsittely sekä toiminnasta mahdollisesti muodostuvien jätteiden varastointi ja mahdollisten lietteiden käsittely järjestetään siten, että niin joutuminen maaperään tai muuten ympäristöön on estetty

Tilapäistä asfalttiasemaa ei saa perustaa tärkeälle tai vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle.
Tilapäisen asfalttiaseman tai murskaamon toiminnan käynnistymisestä on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vähintään 14 päivää ennen toiminnan käynnistymistä. Ilmoituksesta on käytävä ilmi toiminnan sijoituspaikka, toiminta-aika sekä toiminnanharjoittaja ja yhdyshenkilö. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi tarvittaessa antaa toiminnalle tarpeellisia tarkempia määräyksiä.
Toiminnan päättymisestä on viipymättä ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle mahdollisen lopputarkastuksen suorittamista varten.
Näiden määräysten lisäksi toiminnassa tulee huomioida melusta ja tärinästä annetut määräykset ja toiminnasta on tarvittaessa tehtävä ympäristönsuojelulain 60§:n mukainen ilmoitus tilapäisestä melusta tai tärinästä.
Mikäli tilapäinen asfalttiasema tai murskaamo sijaitsee siten, että siitä voi aiheutua terveydellistä haittaa, tulee siitä tehdä terveydensuojalain 13 §:n mukainen ilmoitus terveysviranomaisille.

Takaisin ylös