Menu

5 Luku Määräykset melun tai tärinän torjumiseksi

5 LUKU MÄÄRÄYKSET ERITYISEN HÄIRITSEVÄN TILAPÄISEN MELUN TAI TÄRINÄN TORJUMISEKSI

16§ Melua aiheuttavien toimintojen rajoittaminen ulkotiloissa

Äänenvahvistimen ja äänentoistolaitteiden häiritsevä käyttö ulkotiloissa on kiellettyä yöaikaan klo 22.00 – 07.00 sekä lisäksi päiväaikaan sairaalan, vanhainkodin, päiväkodin tai muun vastaavan hoitolaitoksen läheisyydessä.
Äänentoistolaitteiden suuntaus ja äänenvahvistimien säädöt tulee päiväaikana toteuttaa siten, että niiden käyttö häiritsee naapurustoa mahdollisimman vähän eikä melutason ohjearvot ylity.
Liikkuvaan ajoneuvoon tai muuhun kulkuvälineeseen asennettujen sekä kannettavien äänentoistolaitteiden käyttäminen ulkosalla mainostarkoituksessa on sallittua ainoastaan päiväaikana klo 8.00-18.00 ja silloinkin korkeintaan 4 tuntia/vrk.
Häiritsevää melua aiheuttavien koneiden ja laitteiden käyttäminen on kielletty yöaikaan klo 22.00 – 07.00 ja sunnuntaiaamuisin klo 12.00 saakka. Päiväaikaan klo 7.00 – 22.00 on koneiden ja laitteiden käyttö ja toimintojen suorittaminen toteutettava siten, että melutason ohjearvot eivät ylity.
Koneiden, laitteiden ja muiden vastaavien erityistä melua aiheuttavat kunnostustyöt tulee aina suorittaa suojatussa tilassa, jos kiinteistöllä on tällainen (esim. autotalli tai varastorakennus).
Määräys ei koske maa- ja metsätalouselinkeinon harjoittamisen vuoksi välttämätöntä tilapäistä ja lyhytaikaista häiritsevää melua aiheuttavaa toimintaa.
Taajaan rakennetulla alueella häiritsevää melua aiheuttavaa kunnossa- ja puhtaanapitotyötä kuten lumenaurausta tai jätteen keräilyä ei saa tehdä klo 22.00-6.00 välisenä aikana. Määräys ei kuitenkaan koske kulkuväylien ja yleistenalueiden aurausta ja kunnossapitoa eikä vesi- ja viemäriverkostoon sekä toimilaitteisiin liittyviä korjaustöitä.
Rakennus- ja purkutöissä meluisimpia työvaiheita voidaan suorittaa arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 7.00 – 18.00. Yksityishenkilön talouteen liittyvän rakentamis- ja purkutyön meluisimpia työvaiheita ei saa suorittaa yöaikaan klo 22.00-07.00.

17 § Meluilmoitus menettely

Häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toimenpiteestä tai tapahtumasta tulee tehdä ympäristönsuojelulain 60 §:n mukainen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään 30 vuorokautta ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista.

Ympäristönsuojelulain 60 §:n mukaista ilmoitusta ei tarvitse tehdä:
1. ilotulituksesta, jolla on pelastusviranomaisen lupa
2. tavanomaisesta rakentamisesta
3. rakennuslupaan liittyvään louhintaan arkisin klo 07.00-18.00, kun louhinnan kesto on alle 10 työpäivää
4. muusta rakentamisesta, korjauksesta tai kunnossapidosta, joka aiheuttaa alle 85dB melutason 10 metrin etäisyydelle ja jota tehdään alle 10 työpäivän ajan arkisin klo 07.00 – 18.00.
5. Äänenvahvistimien ja äänentoistolaitteiden käyttöön yleisötilaisuuksien ja tapahtumien järjestämisen yhteydessä torilla, urheilukentillä tai muussa yhteisökäyttöön tarkoitetussa paikassa arkisin klo 7.00-22.00, la 8-20 ja
su 12-20 välisenä aikana.

Toiminnanharjoittajan tai tilaisuuden järjestäjän on ilmoitettava toiminnasta tai tilaisuudesta naapureille ja huomioitava naapurit melun suojauksessa ja suuntaamisessa. Toiminnasta ei saa aiheutua valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaisten melun ohjearvojen ylittymistä.
Edellä mainittujen aikojen ulkopuolella tapahtuvasta meluisasta rakennus- ym. toiminnasta ja työstä on tehtävä ympäristönsuojelulain 60 §:n mukainen kirjallinen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kunnan ympäristönsuojelu-viranomainen voi tarvittaessa antaa toiminnalle tarpeellisia yksittäisiä määräyksiä.
Näistä määräyksistä huolimatta toiminnanharjoittajan tulee tarvittaessa tehdä terveydensuojelulain 13 §:n mukainen ilmoitus terveystarkastajalle.

Takaisin ylös