Menu

4 Luku Ilmanpäästöjen rajoittaminen

4 Luku Ilmanpäästöjen rajoittaminen

14§ Savukaasu- ja muiden ilmapäästöjen sekä niiden haitallisten vaikutusten ehkäiseminen

Kiinteistökohtaisissa lämmityskattiloissa ei saa polttaa sellaisia aineita, joiden palaessa savukaasujen joukossa ympäristöön pääsee siinä määrin nokea ja hajuja taikka ympäristölle tai terveydelle vaarallisia yhdisteitä, että niistä saattaa aiheutua ympäristön pilaantumista.
Kiinteistön lämmitysjärjestelmässä saa polttaa muun kiinteän polttoaineen joukossa ainoastaan käsittelemätöntä puujätettä sekä vähäisessä määrin puhdasta ja kuivaa paperi- ja pahvijätettä. Muunlaisen jätteen poltto on kielletty.
Taajaan rakennetulla alueella ulkona avotulella risujen ja vastaavien polttamiseen on oltava pelastuslaitoksen lupa.
Taaja-alueen ulkopuolella puutarhan hoidossa, maa- ja metsätaloudessa ja puistojen hoidossa syntyviä myrkyttömiä ja poltettavaksi kelpaavia jätteitä, kuten olkia ja hakkuutähteitä saa polttaa vähäisessä määrin. Risujen ja vastaavien polttamisesta ulkona on tehtävä ilmoitus pelastuslaitokselle.
Taajaan rakennetulla alueella rakennusten savukaasu ja muiden päästöjen päästökorkeus ja teollisuus-, tuotanto-, ja yrityskiinteistöjen sekä pysäköintirakennusten ilmanpoiston sijoitus on toteutettava siten, että savu- ja poistokaasujen leviäminen ympäristöön normaaleissa sää- ja käyttöolosuhteissa ei aiheuta terveyshaittaa, vahinkoa tai muuta haittaa naapurikiinteistölle tai niiden käytölle eikä muutakaan ympäristön pilaantumista.

15§ Kunnostus- ja puhtaanapitotöistä aiheutuvan ympäristönpilaantumisen torjunta

Hiekkapuhallus- maalaus- ja muiden kunnostustöiden yhteydessä tulee huolehtia siitä, että toiminnasta aiheutuva melu, pöly, liuotinhöyryt tai muuta vastaavat päästöt eivät aiheuta haittaa tai vaaraa kiinteistön asukkaille, naapureille tai ympäristölle.
Melua tai tärinää aiheuttavissa kunnostustöissä on lisäksi huomioitava mitä 5 luvussa määrätään.
Kulkuväylien ja muiden alueiden kunnossapitotyön aiheuttama pölyäminen tulee mahdollisuuksien mukaan estää.

Takaisin ylös