Menu

3 Luku Jätteiden käsittely kiinteistöillä

3 LUKU JÄTTEIDEN KÄSITTELY KIINTEISTÖILLÄ 

Jätehuoltomääräyksillä säädetään jatkossa lähinnä jätehuollon järjestämistä ja teknistä toteutusta. Ympäristönsuojelumääräyksillä pyritään ehkäisemään jätteistä aiheutuvaan ympäristön pilaantumista.

13§ Jätteiden keräys-, varastointi- ja käsittelypaikat:

Kiinteistön jätehuolto, jätteiden keräily- ja välivarastointipaikat sekä jätteiden käsittelypaikat tulee toteuttaa ja varustaa siten, että jätehuollosta ja jätteiden käsittelystä ei aiheudu ympäristön, maaperän tai pohjaveden pilaantumisvaaraa.
Ympäristölle vaaralliset jätteet kuten nestemäiset ongelmajätteet on varastoitava ja säilytettävä siten, että niiden pääsy maaperään tai ympäristöön on estetty.
Jätteet, joiden säilyttäminen kiinteistöllä voi aiheuttaa hygieenistä tai muuta terveydellistä haittaa, on kuljetettava viipymättä asianmukaiseen käsittelyyn.
Käymäläjäte tulee kerätä, varastoida ja kompostoida asianmukaisessa tiivispohjaisessa astiassa. Esikäsittelemättömän käymäläjätteen maahan hautaaminen on kielletty.
Kompostia tai kompostoria ei saa sijoittaa 15 metriä lähemmäs kaivoa eikä ilman naapurin suostumusta yhtä metriä lähemmäksi tontin rajaa. Kompostia ei myöskään saa sijoittaa 15 metriä lähemmäs vesistöä tai tulvanalaiselle alueelle. Kompostin sijoittamisesta ei saa aiheutua naapureille kohtuutonta rasitusta.

Kiinteistön jätehuollon järjestämistä koskevat muut määräykset annetaan kunnan jätehuoltomääräyksissä.

Takaisin ylös