Menu

1 Luku Yleiset määräykset

MÄNTSÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

Annettu ympäristönsuojelulain 19 §:n nojalla 23.9.2002 §55. Voimaantulo 1.11.2002

1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

1§ Tavoitteet

Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja siten kuin ympäristönsuojelulain 1 luvussa on esitetty. 

2§ Määräysten antaminen ja valvonta

Mäntsälän kunnanvaltuusto on antanut ympäristönsuojelumääräykset ympäristönsuojelulain 19§:n perusteella.
Määräysten noudattamista valvoo ympäristönsuojelulain 21§:n mukaisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jona Mäntsälän kunnassa toimii ympäristölautakunta.
Ympäristönsuojeluviranomainen voi siirtää sille näissä määräyksissä kuuluvaa ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle.

3§ Määräysten soveltaminen

Ympäristönsuojelulaissa ja –asetuksessa olevien tai niiden nojalla annettujen määräysten lisäksi on Mäntsälän kunnassa noudatettava näitä paikallisiin olosuhteisiin perustuvia ympäristönsuojelumääräyksiä. Lisäksi on noudatettava mitä muissa kunnallisissa määräyksissä mm. rakennusjärjestyksessä ja jätehuoltomääräyksissä säädetään.
Nämä määräykset ovat voimassa koko Mäntsälän kunnan alueella, jollei muualla näissä määräyksissä toisin säädetä.

4§ Suhde muihin määräyksiin

Ympäristönsuojelumääräykset eivät koske ympäristönsuojelulain mukaan ympäristöluvanvaraista tai lain 61 –62§:n taikka 78§:n mukaan ilmoitusvelvollista toimintaa, joiden osalta ympäristön pilaantumisen ehkäisyä ja torjuntaa koskevat määräykset annetaan erikseen lupahakemuksen tai ilmoituksen perusteella annettavassa päätöksessä. Määräykset eivät myöskään koske puolustusvoimien toimintaa.
Ympäristönsuojelumääräyksiä noudatetaan muiden kunnallisten määräysten rinnalla ja tarvittaessa niiden kanssa samanaikaisesti. Tällaisia määräyksiä ovat mm. järjestyssääntö, rakennusjärjestys, jätehuoltomääräykset sekä eräiltä osin kaavamääräykset.
Kunnan viranomaisten tulee lupa-asiaa ratkaistaessa ja viranomaispäätöstä tehdessään ottaa huomioon mitä näissä määräyksissä säädetään.

5§ Paikalliset olosuhteet

Paikalliset olosuhteet ja alueet, joilla pilaantumisen ehkäiseminen, poistaminen ja vähentäminen edellyttää tarkennettuja yleisiä määräyksiä, ovat seuraavat:
- Taajaan rakennetuilla alueilla tarkoitetaan asemakaavoitettuja ja suunnittelutarvealueita
- Pohjavesialueilla tarkoitetaan tärkeitä tai yhdyskunnan vedenhankintakäyttöön soveltuvia pohjavesialueita (I ja II luokan alueet) sekä näihin rinnastettavissa olevia muita pohjavedenmuodostumisalueita (III luokan alueet) (Liitekartta 1)
- Ranta-alueilla tarkoitetaan tapauskohtaisesti määritettävää rantavyöhykettä, joka ulottuu 50-200 metrin päähän keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta.

 

Takaisin ylös