Menu

Naapurien kuuleminen

”Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on ilmoitettava naapureille, jollei ilmoittaminen hankkeen vähäisyys tai sijainti taikka kaavan sisältö huomioon ottaen ole naapurin edun kannalta ilmeisen tarpeetonta. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireillä olosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla.” (MRL 133 §)

"Hakija voi liittää hakemukseensa selvityksen siitä, että naapurit tai osa naapureista ovat tietoisia hankkeesta, ja selvityksen heidän mahdollisesta kannastaan  rakentamiseen." (MRL 65 §)

Naapureilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa tai haltijaa. Vastapäätä olevalla kiinteistöllä tarkoitetaan tien, joen tai kapean salmen toisella puolella olevaa kiinteistöä. Esim. jos naapurina on metsäalue jolla ei ole rakennuksia tai pelto on alueen omistajaa/haltijaa kuultava naapurina. Samoin kapean vesistön tai tien takana olevaa naapuria on myös kuultava mikäli etäisyys naapurikiinteistöön on alle 200 metriä.

Poikkeamishakemuksen tai suunnittelutarvehakemuksen johdosta naapureiden kuuleminen saattaa olla tätäkin laajempi, koska kysymyksessä on laajempi lupaharkinta.

Kiireellisissä lupatapauksissa on hakijan syytä kuulla naapuri itse nopeuttaakseen rakennuslupahakemuksen käsittelyä.

Mikäli luvan hakija ei katso voivansa kuulla naapureita, lähettää rakennuslupaviranomainen naapureille kirjallisesti tiedon hankkeesta ja antaa mahdollisuuden huomautuksen tekemiseen.

Jos naapureita on enemmän kuin kymmenen, eikä hakija ole toimittanut selvitystä naapurien kannasta, rakennusvalvontaviranomainen voi ilmoittaa hakemuksesta sillä tavoin, kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan, ja hakijalta peritän siitä johtuvat kulut.

Naapurien kuuleminen suoritetaan siten, että hakija kerää nimikirjoitukset asemapiirrokseen (kopio) sekä naapurin kuulemislomakkeeseen. Naapureille tulee esitellä myös rakennuslupapiirustukset ja esittelyn jälkeen naapuritonttien omistajien ja haltijoiden nimikirjoitukset pyydetään rakennuslupahakemuksen kanssa yhteneväiseen asemapiirrokseen.
Linkki rakennusvalvonnan lomakesivulle.

Jos hakija hakee yhtä aikaa sekä suunnittelutarveratkaisua että rakennuslupaa riittää kerran kuuleminen. Jos rakennuslupaa haetaan myöhemmin niin naapurien kuuleminen tehdään uudestaan.

Rakennuspaikan naapurikiinteistöjen omistajat voi selvittää maanmittauslaitokselta tai rakennusvalvonnasta.

Tiedottaminen rakennuspaikalla

Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee tiedottaa asian vireilläolosta samanaikaisesti sopivalla tavalla myös rakennuspaikalla. Se voidaan tehdä esimerkiksi työmaataululla jo aloituskokouksen yhteydessä.

Tiedottamisen tarpeellisuutta ja suorittamistapaa harkittaessa otetaan muun muassa huomioon hankkeen koko ja sijainti. Tiedottamisen tarkoituksena on saattaa yleisesti tiedoksi rakentamisen tai muun toimenpiteen aiheuttama olennainen muutos ympäristössä.

Esimerkkikuva kyltistä, jossa ilmoitetaan tontille rakentamisesta.

Takaisin ylös