Menu

Rakennuskannan selvitystyö

Rakennuskannan selvitystyö

Mäntsälän kunta on päättänyt käynnistää rakennuskannan selvitystyön. Selvitystyön toteuttaa kunnassa kuntakehityspalvelut. Työn keskeisimpänä tarkoituksena on saattaa kunnan rakennusrekisteri ajan tasalle. Tämä koskee erityisesti rakennuksia, jotka puuttuvat rekisteristä, tai joiden tiedoissa on virheitä. Tällä hetkellä rakennuskannan tiedot ovat puutteelliset ja eri syistä johtuen rekisterien ulkopuolelle on jäänyt huomattava määrä rakennusmassaa, joka ei sisälly minkään viranomaistahon rekisteritietoihin.

Rakennuskannan selvitystyössä käytetään hyväksi paikkatietoaineistoja ja -menetelmiä yhdessä maastotarkastusten kanssa. Hankkeessa lisäksi tarkastellaan ja verrataan alueellisesti rakennus- ja huoneistorekisterin, verottajalle ilmoitetun ja kiinteistöllä vallitsevan todellisen tilanteen suhdetta. 

Selvitystyön arvioitu kesto on kolme vuotta. Ensimmäisenä vuotena 2020 käydään läpi Mäntsälän kirkonkylä, seuraavana vuotena 2021 Ohkola, Hirvihaara, Numminen, Hermanonkimaa ja Sääksjärvi sekä viimeisenä vuotena 2022 Maitoinen, Olkinen, Sulkava, Nikinoja, Sälinkää, Soukkio, Kaukalampi, Saari, Levanto ja Hautjärvi.aikataulu kuntakartta 1

Saatekirje

Kirjeen saavat kiinteistöt, joiden rakennustiedoissa on todettu olevan puutteita. Kirje lähetetään vain yhdelle omistajalle, vaikka omistajia olisi useita. Saatteessa kiinteistönomistajaa pyydetään kirjaamaan kiinteistönsä kaikkien rakennusten tiedot lomakkeeseen ja palauttamaan sen mukana tulleen palautuskuoren kanssa kuntaan. Lomakkeen voi myös täyttää sähköisenä tai palauttaa kunnantalon palvelupiste Vinkin postilaatikkoon. Omistajien ilmoittamia lomakkeen tietoja verrataan nykyiseen rakennusrekisterin aineistoon, ilmakuviin ja tämän pohjalta päätetään kiinteistöllä tehtävän mittauskäynnin tarpeellisuudesta. Lomakkeen avulla pyritään saamaan rakennusrekisterin tiedot totuudenmukaisiksi.

Maastotyöt

Vuonna 2020 maastotöitä suoritetaan Mäntsälän kirkonkylällä niillä kiinteistöillä, joiden numerot alkavat 505-407-0000-0000. Rakennusten mittaukset käynnistyvät huhtikuussa ja kestävät marraskuulle asti.

Omistajan etukäteen ilmoittamat tiedot tarkistetaan tarpeen vaatiessa mittaamalla. Jos kiinteistönomistaja ei toimita korjattuja tietoja kiinteistöllä sijaitsevista rakennuksista määräaikaan mennessä, on kunnan mittaryhmän tultava tarkistamaan rakennustilanne ja mitat. Tarkastusoikeus perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin (183 §). 

Mittauskäynnillä kiinteistön alueella käyvät mittaajat, joilla on kuvallinen henkilökortti, jotta kiinteistön omistaja pystyy varmistumaan käynnin liittymisestä selvitystyöhön. Mittauskäynnillä ei mennä sisälle rakennuksiin, vaan kaikki mittaus tapahtuu rakennuksen ulkopintoja pitkin ulkopuolelta. Siten kiinteistönomistajan tai hänen edustajansa läsnäolo ei ole välttämätöntä mittaustilanteessa. Mittauskäynnin päätteeksi käynnistä jätetään viesti kiinteistölle. Kiinteistön maapohjan rajoja ei mitata tässä yhdeydessä.

Rakennukset merkitään kunnan ylläpitämään kantakarttaan, jota käytetään kaavoituksen ja yhdyskuntarakentamisen suunnittelun pohjana. Kantakartasta esimerkiksi tuotetaan lakisääteiset asemakaavoituksen pohjakartat (MRL 54a §), joten on tärkeää, että pohjakarttana toimiva kantakartta on ajan tasalla.

Mittauskäyntien yhteydessä mahdollisesti havaittavien luvattomien rakennusten, sekä luvattomien laajennusten osalta toimitaan kuten maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty ja ohjeistetaan ottamaan yhteyttä kunnan rakennustarkastajiin rakennuslupien hakemiseksi.

Yhteystiedot

Rakentamiseen ja rakennuslupiin liittyvät kysymykset pyydetään jättämään sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta. Katso rakennusvalvonnan yhteystiedot.
Selvitystyöhon liittyvät yhteydenotot pyydetään jättämään ensisijaisesti sähköpostitse.

Projektipäällikkö
Sara Kaartti
sara.kaartti[at]mantsala.fi
p. 040 3145 458, soittoajat ma-ke klo 9-12

Ajankohtaista

Hanke on kesätauolla heinäkuun ajan. Maastokäynnit ja asiakaspalvelu jatkuvat taas elokuussa.

Liitteet

Tulostettava lomake

Lomakkeen täyttöohje

Sähköisesti täytettävä lomake

Hyödyllisiä verkkosivuja

Rakennus- ja huoneistotiedot historia (DVV)

Rakennustiedot väestörekisterikeskus (DVV)

Kiinteistövero - tarkista verotuspäätös (vero.fi)

Kiinteistöverotuspäätös 2020 (vero.fi)

Syventävät vero-ohjeet > Kiinteistöjen arvostaminen kiinteistöverotuksessa (vero.fi)

Maankäyttö- ja rakennuslaki (finlex.fi)

Laki väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalvelusta (finlex.fi)

Kiinteistöverolaki (finlex.fi)

Takaisin ylös