Menu

Asemakaava

Asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle. Palvelujen alueelliseen saatavuuteen ja liikenteen järjestämiseen kiinnitetään huomiota. Rakennettua ja luonnonympäristöä vaalitaan ja kunnioitetaan. Kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on myös löydyttävä riittävästi puistoja tai muita virkistykseen soveltuvia alueita. Kunnalla on velvollisuus pitää asemakaavat ajan tasalla sitä mukaa kuin kunnan kehitys tai maankäytön ohjaustarve sitä edellyttää.

Asemakaavalla säädellään ja ohjataan pääasiassa rakentamista. Rakentamisoikeutta syntyy vain kaavoittamalla. Asemakaavalla voidaan säädellä rakentamista hyvinkin tarkasti eikä asemakaava ei saa olla ristiriidassa ylempien kaavamuotojen kanssa.

Asemakaavalla ei saa aiheuttaa kenenkään elinympäristön laadun sellaista merkityksellistä heikkenemistä, joka ei ole perusteltua kaavan tarkoitus huomioon ottaen.

Asemakaava esitetään siis kartalla, jossa osoitetaan asemakaava-alueen rajat, asemakaavaan sisältyvien eri alueiden rajat, alueiden yleiset tai yksityiset käyttötarkoitukset, rakentamisen määrä ja rakennusten sijoitusta koskevat periaatteet. Asemakaavaan kuuluvat myös kaavamerkinnät ja -määräykset. Asemakaavan selostuksesta selviävät muun muassa kaavan perustelut.

Tarvittaessa asemakaavaan liitetään myös rakentamistapaohjeet, joiden avulla ohjeistetaan tarkemmin rakentamiseen liittyviä periaatteita.

Keskustan asemakaavoitettu alue:

kirkonkyla asemakaava alue

Hyökännummen asemakaavoitettu alue:

hyokannummi asemakaava alue

 


Mäntsälän asemakaavayhdistelmä löytyy Mäntsälän karttapalvelusta: http://www.karttatiimi.fi/mantsala/map.php

 
 
 
 
Takaisin ylös