Menu

Yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti

Yksityisten sosiaalipalveluiden ilmoitusten käsittely:

Yksityisillä sosiaalipalveluilla tarkoitetaan Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) 3 §:ssä mainittuja sosiaalihuollon palveluja sekä niiden järjestämiseen liittyvää sosiaalialan ammatillista ohjausta ja neuvontaa, joita yksityinen henkilö, yhteisö, säätiö tai julkisyhteisön perustama liikeyritys tuottaa korvausta vastaan liike- tai ammattitoimintaa harjoittamalla.

Lupaviranomaisella tarkoitetaan aluehallintovirastoja sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoa.

Valvontaviranomaisella tarkoitetaan sosiaalihuoltolain 6 §:ssä tarkoitettua kunnan toimielintä tai sen määräämää viranhaltijaa, aluehallintovirastoa sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoa.

Luvanvaraiset yksityiset sosiaalipalvelut

Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan, joka jatkuvasti tuottaa ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on saatava lupaviranomaiselta lupa palvelujen tuottamiseen ennen toiminnan aloittamista ja/tai olennaista muuttamista.
Lupa kattaa kaikki palvelujen tuottajan toimintayksiköt/tilat, joissa tuotetaan ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja.

Lupaa haetaan lomakkeella siltä aluehallintovirastolta, jonka toimialueella palveluja tuotetaan. Jos palveluja tuotetaan useamman kuin yhden aluehallintoviraston toimialueella, lupaa haetaan Valviralta.

Ilmoituksenvaraiset yksityiset sosiaalipalvelut

Tuottajan tulee tehdä kirjallinen ilmoitus ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista, sille kunnalle, jossa palveluja tuotetaan (laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011).
Jos yritys tuottaa kotipalvelujen tukipalveluja (esim. ateria-, vaatehuolto-, kylvetys-, siivous-, kuljetus-, saattaja- sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluita) ja niihin rinnastettavia palveluja, tulee yritys (esim. toiminimi) hyväksyä kunnan ylläpitämään yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajarekisteriin (kotipalvelun tukipalvelut).

Aluehallintovirasto pitää yllä valtakunnallista rekisteriä kotipalvelutuottajista (esim. henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen elämään kuuluvia toimia tai niissä avustamista).

Mäntsälän kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut pitää yllä rekisteriä kotipalvelun tukipalvelutuottajista.

Kotipalvelun arvonlisäverottomuus

Verottajalta saa tiedon, miten toimitaan verotuksen osalta. Verohallinto on antanut sosiaalipalvelujen arvonlisäverotuksesta ohjeen (604/40/2011).

 • Kotipalvelujen ja niiden tukipalvelujen myynti voi olla arvonlisäverotonta, jos palvelut myydään sosiaalihuoltopalveluina. Yksityiset palveluntuottajat voivat myydä sosiaalihuoltopalveluja arvonlisäverottomasti vain, jos toiminta on sosiaaliviranomaisten valvomaa.
 • Arvonlisäverottomuuden edellytys on sosiaalihuollon tarve, esim. asiakkaan toimintakyvyn alentuminen ja avun tarve päivittäisiin toimintoihin.
 • Palveluntuottajan on laadittava palvelusta asiakkaan kanssa kirjallinen suunnitelma ja sopimus, johon kirjataan sosiaalihuollon tarpeen peruste.
 • Palveluntuottaja on rekisteröity yksityisten palvelujen tarjoajien rekisteriin tai hän on tehnyt toiminnastaan ilmoituksen siihen kuntaan, jonka alueella palveluja tuotetaan. Sen kunnan, jonka alueella palveluja tuotetaan, sosiaalihuollosta vastaava toimielin valvoo toimintaa sekä antaa tietoja ilmoituksenantovelvollisuuden täyttämisestä.
 • Sosiaalihuolto perustuu joko viranomaisen päätökseen tai palveluntuottajan ja asiakkaan väliseen kirjalliseen sopimukseen.
 • Palveluntuottajalla on omavalvontasuunnitelma, jonka toteutumista palveluntuottaja seuraa. Tarkemmat tiedot omavalvontasuunnitelman laadinnasta löydätte Valviran sivuilta (http://www.valvira.fi/).

Verottajalta saa tiedon, miten toimitaan verotuksen osalta.

Ilmoituksen tekeminen

Ilmoitus toiminnan aloittamisesta tehdään aluehallintoviraston sivuilta löytyvällä lomakkeella;

Ilmoituslomakkeet

Ilmoituslomakkeen

 • kohtaan 14: merkitään kotipalvelut kohtaan kotipalvelut ja tukipalvelut kohtaan muut rekisteröitävät palvelut.
 • Kohtaan 15 henkilökunnan määrä ja koulutus. Asiakkaiden lukumäärä merkitään numeroina.

Ilmoituksessa on mainittava palvelujen tuottamistapa eli se, mikä osa toiminnasta hoidetaan palvelujen tuottajan omana toimintana ja miltä osin käytetään alihankintana tuotettuja palveluja.

Palvelujen tuottajan, joka on hakenut luvan toimintaansa, ei tarvitse tehdä erillistä ilmoitusta ilmoituksenvaraisista (rekisteröitävistä) sosiaalipalveluista, jos ne ilmenevät lupahakemuksesta, kuten esim. kotipalvelun tukipalvelut.

Kutsumme palvelujen tuottajat tapaamiseen. Aluehallintoviraston tai kunnan rekisteriin hyväksymisestä saatte erillisen ilmoituksen käsittelyn jälkeen.

Vaaditut liitteet

Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun asetuksen (1053/2011) 1 §:n mukaisesti toiminnan aloittamisesta tehtyyn ilmoitukseen on liitettävä seuraavat liitteet:

 • Ajantasainen kaupparekisteriote tai jäljennös elinkeinoilmoituksesta
 • Jos hakijana on yhtiö, yhteisö tai säätiö, jäljennös yhtiöjärjestyksestä, yhtiösopimuksesta tai säännöistä
 • Toimintasuunnitelma (toiminnan sisältö ja sen suunniteltu laajuus: käytetyt alihankkijat, selvitys asiakaskunnasta, henkilöstösuunnitelma ja -rakenne)
 • Jäljennös palvelujen vastuuhenkilön tutkintotodistuksista ja selvitys työkokemuksesta (nimikirjan ote tai jäljennökset työtodistuksista)
 • Henkilötietolain 10 §:n mukainen ote rekisteriselosteesta (saatavilla osoitteessa tietosuoja.fi)

Ilmoitusten käsittely

 1. Palveluntuottaja toimittaa ilmoituksen liitteineen
 2. Kirjaamo toimittaa ilmoituksen liitteineen asian valmistelijalle.
 3. Valmistelija tarkistaa, että ilmoituksessa on kaikki tarvittavat tiedot ja liitteet. Mikäli ilmoitus on puutteellisesti täytetty tai liitteitä puuttuu, pyydetään ne toimittamaan kirjaamoon, ennen kuin asian käsittelyä voidaan jatkaa.
 4. Palveluntuottajan edustaja/vastuuhenkilö kutsutaan tapaamiseen kunnan edustajan/edustajien kanssa.
 5. Mikäli kyseessä on kunnan rekisteriin tallennettava ilmoitus (kotipalvelun tukipalvelut), kunta hyväksyy palvelun tuottajan kunnan valvottavaksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi (lähettämällä yrittäjälle asiasta saapumisilmoituksen).
 6. Mikäli kyseessä on aluehallintoviraston rekisteriin talletettava ilmoitus, eikä yrityksen palvelujen antamiseen tarvita toimitiloja, kunta liittää tapaamisen jälkeen lausuntonsa ilmoitukseen ja toimittaa sen edelleen aluehallintovirastolle.

Aluehallintovirasto tekee asiassa päätöksen ja merkitsee palveluntuottajan tiedot yksityisten palvelujen antajien rekisteriin.

Postiosoite:
Mäntsälän kunta
Palvelupiste/Kirjaamo
Heikinkuja 4
04600 MÄNTSÄLÄ
Sähköpostiosoite: palvelupiste(at)mantsala.fi

Lisätietoja:
Vanhustyönsuunnittelija Marianne Heinola
puh. 040 314 5742
marianne.heinola(at)mantsala.fi

Lisätietoja:

Ilmoituslomakkeet: 

Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta

http://www.valvira.fi/sosiaalihuolto 

aluehallintovirasto/yksityiset-sosiaalipalvelut Laki yksityisistä sosiaalipalveluista

http://www.valvira.fi/ohjaus_ja_valvonta/sosiaalihuolto/omavalvonta

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelman lomakepohja
Verohallinnonsivuilta Yksityisten sosiaalipalveluiden arvonlisäveroa koskevaa tietoa
Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta

www.tietosuoja.fi  Henkilörekisteriseloste

Kotiin annettavat palvelut (valtakunnallinen valvontaohjelma) www.elias.fi  esim. Palvelusuunnitelma ja palvelusopimus

Yhteystiedot

Yksityisten palveluntuottajien yhteystiedot

Takaisin ylös