Menu

Asiakkaan ja potilaan hoitoon tai kohteluun liittyvä muistutus

Potilaalla on oikeus saada laadultaan hyvää hoitoa ja kohtelua (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785). Hoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluun tyytymätön potilas tai hänen omaisensa voi tehdä kirjallisen muistutuksen hoitopaikkansa terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle. Ennen muistutuksen tekemistä asia kannattaa yrittää selvittää potilasta hoitaneen henkilökunnan kanssa.

Myös sosiaalihuollon asiakkaalla tai hänen omaisellaan on oikeus laatia kirjallinen muistutus hoitopaikkansa sosiaalihuollosta vastaavalle johtajalle (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 22.9.2000/812), mikäli tämä on tyytymätön saamaansa palveluun tai kohteluun.
 
Muistutuksen voi tehdä vapaamuotoisesti tai valmiilla tulostettavalla terveydenhuollon lomakkeella (pdf) tai sosiaalihuollon lomakkeella (pdf).
 
Jos muistutus tehdään vapaamuotoisesti, on siinä mainittava seuraavat asiat:

  • asiakkaan tai potilaan nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot
  • Jos muistutuksen tekee omainen, myös hänen nimensä, yhteystietonsa ja sukulaisuussuhteensa tulee mainita.
  • muistutuksen aihe (mistä asiasta halutaan muistuttaa)
  • tapahtumakuvaus: mitä tapahtunut, missä, milloin
  • mihin toimenpiteisiin muistutuksen tekijä haluaa sairaalan ryhtyvän (toiveet ja ehdotukset)
  • päiväys, allekirjoitus ja nimen selvennys

Sähköpostilla ei ole turvallista asioida muistutusasioissa. Sähköpostiviesteihin ei tule liittää koskaan henkilötietoja. Sähköpostin välityksellä tulleihin muistutuksiin ei voida vastata asiakkaan tai potilaan tiedoilla.

Muistutukseen vastataan kohtuullisessa ajassa. Muistutuksen johdosta annettuun ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 15 § ja Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 23 §).
Lisätietoja ja neuvontaa saa potilasasiamiehiltä tai sosiaaliasiamieheltä.

Terveydenhuollon palveluita koskeva muistutus toimitetaan johtavalle ylilääkärille osoitteella:
 
Johtava ylilääkäri
Mäntsälän terveysasema
Kivistöntie 14, 04600 Mäntsälä
puh (019) 264 5000 (vaihde)
fax (019) 688 1112

Sosiaalihuollon palveluita koskeva muistutus toimitetaan vanhuspalvelupäällikölle (ikäihmisten palveluita koskevat muistutukset), sosiaalipalvelupäällikölle (perhe- ja sosiaalipalveluita koskevat muistutukset), tai varhaiskasvatuspäällikölle (lasten päivähoitoa koskevat muistutukset) osoitteella:

Vanhuspalvelupäällikkö
Hoito- ja hoivapalvelut / ikäihmisten palvelut
Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä
puh (019) 264 5000 (vaihde)
fax (019) 264 5212

Sosiaalipalvelupäällikkö
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä
puh (019) 264 5000 (vaihde)
fax (019) 264 5212

Takaisin ylös