Menu

Asiakkaan ja potilaan oikeudet ja potilasturvallisuus

Oikeusturvan parantamiseksi Suomessa noudatetaan lakia potilaan oikeuksista (finlex.fi). Laki koskee kaikkia terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa annettavia terveydenhuollon palveluita. Lain keskeiset kohdat ovat:

 • Hoitoon tarvitaan potilaan suostumus.
 • Hoidon on tapahduttava yhteisymmärryksessä potilaan kanssa.
 • Potilaalle on annettava tiedot hänen terveydentilastaan ja hoidostaan: mitä hoitoon sisältyy, millaisia riskejä siihen liittyy ja mitä eri hoitovaihtoehtoja potilaalla on.
 • Lapsen huoltajalla ei ole oikeutta kieltää hoitoa, jota tarvitaan alaikäisen terveyttä uhkaavan vaaran torjumiseksi.
 • Kiireellistä hoitoa tarvitseva potilas on hoidettava heti.
 • Hoitoa jonottamaan joutuvalle potilaalle on ilmoitettava hoitoonpääsyn ajankohta.
 • Potilaalla on oikeus tarkistaa hänestä potilasasiakirjoihin merkityt tiedot.
 • Lapsipotilasta hoidettaessa hänen mielipiteensä on otettava huomioon, jos hän on tarpeeksi kehittynyt sen ilmaisemaan.
 • Hoitoon tyytymätön voi tehdä muistutuksen hoitolaitoksen hoidosta vastaavalle johtajalle tai kantelun terveydenhuoltoa valvovalle viranomaiselle.

Maaliskuussa 2005 voimaan tulleen lainsäädännön mukaan potilaan on päästävä kiireettömään sairaanhoitoon ja tutkimuksiin määräajassa. Lisätietoa asiasta löytyy valtioneuvoston asetuksesta (stm.fi) hoitoonpääsyn toteuttamisesta ja alueellisesta yhteistyöstä.

Potilasturvallisuus

Henkilökunta pyrkii huomioimaan potilasturvallisuuden kaikessa toiminnassaan ja täten myös potilasturvallisuuden toteutumista seurataan aktiivisesti. Potilasturvallisuus on tärkeä osa hoidon laatua. Potilaan/asiakkaan näkökulmasta potilasturvallisuus tarkoittaa sitä, että hän saa tarvitsemansa hoidon oikeaan aikaan eikä hoidosta aiheudu hänelle haittaa. Vaikka terveydenhuollon henkilöstö vastaa ensisijassa hoidon turvallisuudesta, myös potilailla ja heidän läheisillään on keskeinen rooli potilasturvallisuuden edistämisessä.

Voit osallistua potilasturvallisuuden edistämiseen huomioimalla seuraavia asioita:

 • Varmista, että henkilökunnalla on sinusta ja sairaudestasi oikeat tiedot.
 • Kerro hoitohenkilökunnalle etukäteen, jos sinulla on jokin allergia tai sairaus.
 • Pidä luetteloa käyttämistäsi lääkkeistä sekä vitamiini- ja luontaistuotevalmisteista. Kerro niistä hoitohenkilökunnalle.
 • Ilmoita, jos olet tai epäilet olevasi raskaana tai jos imetät.
 • Kerro, jos sinua epäilyttää tai huolestuttaa jokin hoitoon liittyvä asia.
 • Kysy, mitä toimenpiteet merkitsevät hoitosi kannalta.
 • Varmista, että saat tiedon sinulle tehtyjen toimenpiteiden tuloksista.
 • Kysy ennen kotiinlähtöäsi lääkäriltä tai sairaanhoitajalta jatkohoidostasi ja toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti.
 • Jos läheisesi on potilaana eikä itse pysty keskustelemaan hoidostaan, sinä voit hänen suostumuksellaan kertoa ja kysyä hänen puolestaan.
 • Huolehdi käsihygieniasta. Huolehdi myös siitä, että vieraasi pesevät kätensä ohjeiden mukaisesti.

Potilasturvallisuus on yhteinen asia

Yhteinen tavoitteemme on, että jokaisen potilaan hoito ja tutkimukset toteutuvat turvallisesti. Henkilökunta kertoo sinulle hoidostasi, suunnitelluista tutkimuksista ja toimenpiteistä sekä opastaa lääkehoidossa. Joskus voi kuitenkin käydä niin, että hoito ei sujukaan toivotulla tavalla. Jos koet hoidossasi tapahtuneen virheen, ilmoitathan siitä välittömästi henkilökunnalle. Tuo rohkeasti esiin omat näkemyksesi ja kysy lisätietoja. Mikäli huomaatte puutteita potilasturvallisuudessa, voitte tehdä ilmoituksen joko terveyskeskuksesta saatavalla paperisella lomakkeella tai sähköisellä vaaratapahtumailmoituksella allaolevan linkin kautta:

potilaan / omaisen ilmoitus vaaratapahtumasta 

Sähköisellä vaaratapahtumailmoituksella voit ilmoittaa hoidossa tapahtuneesta vaaratapahtumasta. Ilmoitukset käsittelee potilasturvallisuudesta vastaava henkilö. Vaaratapahtumalla tarkoitetaan potilaan/asiakkaan turvallisuuden vaarantavaa tapahtumaa, joka aiheuttaa tai voi aiheuttaa haittaa. Vaaratapahtumat voivat olla läheltä piti -tilanteita, jolloin potilaalle/asiakkaalle vaarallinen tilanne huomataan ajoissa eikä tapahtumasta ehdi aiheutumaan haittaa.

Vaaratapahtumailmoitukset käsitellään yleisellä tasolla. Potilaan henkilötietoja ei tule liittää ilmoitukseen. Mikäli haluatte antaa muistutuksen potilaan hoidosta tai kohtelusta, tulee se tehdä lomakkeella (pdf). Lomake pitää olla allekirjoitettu. Lisätietoja muistutuksen tekemisestä löytyy kohdasta potilaan hoitoon ja kohteluun liittyvä muistutus.
 
Lisätietoa:
Potilasturvallisuuden huoneentaulu STM (pdf)
Potilaan muistilista STM (pdf)
Mäntsälän potilasturvallisuus (pdf)

Takaisin ylös