Menu

Mäntsälän sivistyslautakunnan kokouksen 12.10.2021 päätöksiä

Mäntsälän sivistyslautakunta käsitteli 12.10.2021 pidetyssä kokouksessa kolmetoista asiaa. Opetuspalveluita koskevia asioita olivat lukuvuosisuunnitelmien hyväksyminen perusopetuksessa ja lukiossa. Lukuvuosisuunnitelmat ohjaavat koulujen työskentelyä ja kehittämistä. Opetuksen järjestäjän tulee myös arvioida vuosittain koulujen tavoitteiden toteutumista. Lautakunta hyväksyi lukuvuoden 2020-2021 arvioinnin.   

Lautakunta käsitteli kolme valtuustoaloitetta, joista kaksi koski kouluja ja yksi varhaiskasvatusta.  Valtuustoaloitteeseen koskien koulujen yhtenäisiä malleja kiusaamisen ehkäisyyn ja kiusaamistilanteiden hoitoon lautakunta hyväksyi sille esitetyn toimenpideohjelman kiusaamisen ja väkivallan ehkäisemiseksi. Toimenpideohjelmassa pyritään tunnistamaan entistä paremmin väkivalta, kiusaaminen ja häirintä sekä antamaan niihin liittyvät toimintaohjeet.  

Vastauksessa valtuustoaloitteeseen maksuttomasta aamupalatarjoilusta kouluissa selvitettiin aamupalatarjoilun kustannuksia sekä huomioon otettavia käytännön järjestelyjä. Maksuttomaan aamupalatarjoiluun ei ole tällä hetkellä varattu talousarviossa rahoitusta.  

Varhaiskasvatusta koskevassa valtuustoaloitteessa kotihoidontuen kuntalisän palauttamiseksi lautakunnan kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle annettavassa vastauksessa on seurattu varhaiskasvatukseen osallistumista ja kuntalisän vaikutuksia varhaiskasvatuksen kysyntään. Valtakunnallinen tavoite on varhaiskasvatukseen osallistumisen nostaminen. Kotikotihoidon tukeminen on tavoitteen kanssa osittain ristiriidassa. Lautakunnan vastauksessa ei suositella kuntalisän palauttamista, koska sivistyslautakunnalle annetussa talousarvioraamissa ei ole mahdollisuutta kuntalisän palauttamiselle.  

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen osavuosikatsauksessa 3/2021 todetaan, että palvelualueen talous näyttää toteutuvan vuoden 2021 talousarvion mukaisesti.  

Sivistyslautakunta päätti sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen esityksestä kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle palvelualueen talousarvioksi vuodelle 2022 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2023-2026. Lautakunnan talousarviokehys on tiukka ja se mahdollistaa pääasiassa toiminnan tason turvaamisen vuoden 2021 tasolla. Lautakunnan esityksessä on panostettu hyvinvointityöhön. Elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueelle esitetään määrärahoja asiantuntijapalveluihin ja kunnan hyvinvointityön kehittämiseen. Lautakunta esittää, että varhaiskasvatukseen varataan enemmän palkkarahoja kuin mitä kehyksessä on,  koska lapsimäärä ei ole vähentynyt odotetulla lailla. Elinikäisen oppimisen tulosyksiköiden (kansalaisopisto ja kirjasto) osalta on turvattu vuoden 2021 tasoinen rahoitus. Opetuspalveluissa on pystytty turvaamaan henkilöstömenojen varaukset, mutta muuten tulosalueen määrärahat ovat pienentyneet.  

Talousarvioesitys ei ole vertailukelpoinen vuoteen 2021, koska kunnan organisaation muutos toi vapaa-aikapalvelut ja hyvinvointipalvelut uutena toimintana palvelualueelle. Nämä menot ovat ensimmäistä kertaa palvelualueen talousarviossa vuonna 2022.  

Lisätietoja sivistyslautakunnan päätöksistä antaa sivistyslautakunnan puheenjohtaja Matti Virpiaro p. 0400 402 378 tai sähköposti  matti.virpiaro (at)mantsala.fi  

hirviteksti

Alueen paikallislehdet

Mäntsälän Uutiset 
Lue lehteä ilmaiseksi

Etelä-Suomen Sanomat

Keski-Uusimaa

Takaisin ylös