Potilastietojen käsittely

Potilastietojen käsittely ja tarkastaminen

Terveydenhuollon asiakirjat ja niissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä asiakirjoja ja niissä olevia tietoja ei luovuteta sivullisille muuten kuin lainsäädännön perusteella tai asianomaisen suostumuksella

Potilaalla on oikeus tutustua hänestä talletettuihin tietoihin ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista.

Potilaalla on oikeus saada selvitys omien tietojen käsittelyn laillisuudesta (ns. lokitietoselvitys).

Kelan Kanta-arkiston valmistuttua vuoden 2014 aikana, voi potilas tarkastaa omat sinne tallennetut tiedot Omakanta -katselun kautta. Aluksi Kantaan tallennetaan vaiheittain uudet syntyvät potilastiedot. Omakanta katseluyhteyden kautta potilas voi merkitä myös suostumuksen tietojen käyttöön ja rajoittaa näkyvyyttä omiin tietoihinsa eri rekisterinpitäjien välillä sekä merkitä informoinnin saaduksi Kanta-arkistosta sekä Uudenmaan sairaanhoitopiirin yhteisrekisteristä. Lisäksi Omakanta -katselun kautta potilas voi nähdä, mitkä organisaatiot ovat katselleet ja käyttäneet hänen potilastietojaan.
   

Tietosuojaseloste (= rekisteriseloste + informointiosa)

Asiakas- ja potilastiedot kerätään rekisteriin, jota ylläpitää Mäntsälän kunta / Mustijoen sosiaali- ja terveyslautakunta. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietorekistereistä on laadittu rekisteriselosteet  , joihin on merkitty rekisterinpitäjä, rekisteriasioista vastaava ja rekisteriasioita hoitava henkilö.

Uudenmaan sairaanhoitopiirin yhteisrekisteri

1.5.2011 voimaan tulleen Terveydenhuoltolain mukaan saman sairaanhoitopiirin alueella toimivien perusterveydenhuollon (terveyskeskusten) ja erikoissairaanhoidon (keskussairaalan) sähköiset potilasrekisterit ja potilasasiakirja-arkistot muodostavat yhteisen potilastietorekisterin.

Potilasta hoitava henkilökunta voi käyttää yhteisessä potilastietorekisterissä olevia hoidon kannalta tarpeellisia potilastietoja ilman potilaan suostumusta. Käyttö edellyttää kuitenkin, että potilasta on informoitu yhteisen potilastietorekisterin käytöstä ja mahdollisuudesta kieltää potilastietojen yhteiskäyttö.
Lisätietoja Uudenmaan sairaanhoitopiirin yhteisrekisteristä löytyy tästä linkistä.

Henkilötietolain mukainen potilasrekisteritietojen tarkastaminen

Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään tai huollossaan olevaa lasta koskevat tiedot, jos tiedot on talletettu henkilörekisteriin ja ne koskevat tietojen pyytäjää tai hänen huollossaan olevaa lasta. Tarkastusoikeutta on käytettävä henkilökohtaisesti, eikä tarkastusoikeutta voi toteuttaa asianajajan tai muun asiamiehen välityksellä.

Myös alaikäisellä eli alle 18-vuotiaalla lapsella on tarkastusoikeus. Hänellä on mm. oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteritiedot, mikäli hän ikäänsä, kehitystasoonsa ja asian laatuun nähden ymmärtää asian merkityksen

Alla olevalla lomakkeella voi pyytää rekisteritietojen tarkastusta ja lomake tulee allekirjoittaa omakätisesti. Mikäli rekisteritietojen pyytäjä on merkinnyt lomakkeeseen, että hän haluaa tutustua tietoihin rekisterinpitäjän luona, otetaan häneen yhteyttä puhelimitse tai kirjeitse ajan sopimiseksi. Alla oleva lomake on tarkoitettu henkilötietolain 26 §:n mukaiseen rekisterin tarkastukseen. Yksittäisiä tietoja potilas/ asiakas-rekisteristä voidaan pyytää jäljempänä olevilla julkisuuslain mukaisilla tietopyyntölomakkeilla kirjallisesti tai suullisesti asioidessanne terveyspalveluissa (esimerkiksi tiettyä sairautta koskevat tiedot).  
 

Rekisteritietojen tarkastuslomake palautetaan suljetussa kirjekuoressa osoitteella:
Mäntsälän kunta / Mustijoen sosiaali- ja terveyspalvelut
Kirjaamo / Tietosuojavastaava
Heikinkuja 4
04600 Mäntsälä

Lomake: Rekisteritietojen tarkastuspyyntö HetiL26§

Henkilötietolain mukainen potilasrekisteritietojen korjaaminen

Henkilötietolain 29§:n mukaan rekisteröity voi pyytää rekisteritietojensa oikaisua, poistamista tai täydentämistä. Pyynnön voi tehdä oheisella lomakkeella ja se tulee allekirjoittaa omakätisesti. Tietojen korjaamisvaatimus tulee olla hyvin yksilöity ja perusteltu ja se lähetetään kirjaamon kautta rekisterinpitäjälle alla olevaan osoitteeseen. Potilasrekisteritietojen korjaamisesta päättää rekisterinpitäjän siihen nimeämä henkilö.

Lomake palautetaan suljetussa kirjekuoressa osoitteella:
Mäntsälän kunta / Mustijoen sosiaali- ja terveyspalvelut / Tietosuojavastaava
Kirjaamo
Heikinkuja 4
04600 Mäntsälä

LomakeRekisteritietojen korjaamisvaatimus HetiL29§

Selvityspyyntö omien henkilötietojen käsittelystä terveyspalveluissa - lokitietopyyntö

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 18§:n mukaan asiakkaalla on oikeus saada tietää, kuka on käyttänyt häntä koskevia rekisteritietoja ja mikä on ollut käytön peruste. Selvitystä omien tietojen käsittelystä voi pyytää oheisella lomakkeella ja se tulee allekirjoittaa omakätisesti. Selvityspyyntö lähetetään rekisterinpitäjälle alla olevaan osoitteeseen.

Selvitys voidaan antaa henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona, ja jos asiakas on merkinnyt lomakkeeseen haluavansa tutustua selvitykseen henkilökohtaisesti. Pyytäjään otetaan yhteyttä puhelimitse ajan sopimiseksi. Mikäli selvitystä pyydetään vain kirjallisesti, se lähetetään asiakkaan antamaan osoitteeseen. Asiakas ei saa käyttää tai luovuttaa saamiaan tietoja edelleen muuhun tarkoitukseen.

Lomake palautetaan suljetussa kirjekuoressa osoitteella:
Mäntsälän kunta / Mustijoen sosiaali- ja terveyspalvelut / Tietosuojavastaava
Kirjaamo
Heikinkuja 4
04600 Mäntsälä

LomakeAsiakas- ja potilasrekisterien lokitietopyyntö

Julkisuuslain mukainen tiedonsaantioikeus

Julkisuuslain 12 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada tieto häntä itseään koskevasta asiakirjasta, ellei laissa ole säädetty rajoitusta tiedon antamiselle. Terveydenhuollossa julkisuuslain mukaisia tietopyyntöjä voivat olla esimerkiksi yksittäistä sairautta koskeva kopioiden pyytäminen, laboratoriotulosten, lääkärilausunnon tai hoitoyhteenvedon pyytäminen jne. Näitä tietoja voi pyytää henkilökohtaisen käynnin yhteydessä suullisesti siitä yksiköstä, jossa kirjaus on tehty tai kirjallisesti oheisella lomakkeella, jolloin se palautetaan terveysaseman potilastoimistoon alla olevaan osoitteeseen.

Julkisuuslain 11 §:n mukaan, hakijalla, valittajalla tai muulla jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tietoa myös salaisen asiakirjan sisällöstä, jolla voi olla vaikutusta hänen asiansa käsittelyyn. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi huoltajan pyytämää todistusta lapsen tai vanhemman sairaudesta sosiaalista etuutta haettaessa.

Pyyntö tehdään kirjallisesti oheisella lomakkeella potilaskertomusarkistoon, jolloin se palautetaan alla olevaan osoitteeseen, tai pyydetään suullisesti kirjauksen tehneeltä yksiköltä, jolloin henkilöllisyys on todistettava.

Mäntsälän kunta / Mustijoen sosiaali- ja terveyspalvelut
Mäntsälän terveysasema / Potilastoimisto
Kivistöntie 14
04600 Mäntsälä


Lomake: Tiedonsaantipyyntö itseään koskevasta asiakirjasta / asianosaisen tiedonsaantipyyntö JulkL 11-12§.

Vainajan tietojen luovuttaminen

Potilaslain 13§:n 3 momentin 5 kohdan mukaan kuolleen henkilön elinaikana annettua terveyden- ja sairaanhoitoa koskevia tietoja voidaan luovuttaa sille, joka tarvitsee tietoja tärkeiden etujensa tai oikeuksiensa selvittämistä tai toteuttamista varten siltä osin kuin tiedot ovat välttämättömiä etujen tai oikeuksien selvittämiseksi tai toteuttamiseksi. Hakemus tulee olla hyvin yksilöity ja perusteltu, ja siitä tulee ilmetä tietojen käyttötarkoitus. Vainajaa koskeva kuolintodistus hautausta varten lähetetään ilman erillistä hakemusta hautauksesta vastaavalle taholle. Luovutuksensaaja ei saa käyttää tai luovuttaa tietoja edelleen muuhun tarkoitukseen. Tietojen luovuttamisesta tehdään aina merkintä potilasrekisteriin.

Hakemus vainajan tietojen luovuttamiseen lähetetään osoitteella:
Mäntsälän kunta / Mustijoen sosiaali- ja terveyspalvelut /
Mäntsälän terveyskeskus / Potilastoimisto
Kivistöntie 14
04600 Mäntsälä

Lomake: Pyyntö vainajan potilastietojen luovuttamiseksi PotL13§

Takaisin ylös