Potilaan oikeudet ja potilasturvallisuus

Oikeusturvan parantamiseksi Suomessa noudatetaan lakia potilaan oikeuksista (finlex.fi). Laki koskee kaikkea terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa annettavia terveydenhuollon palveluita.
 
Lain keskeiset kohdat ovat:

 • Hoitoon tarvitaan potilaan suostumus.
 • Hoidon on tapahduttava yhteisymmärryksessä potilaan kanssa.
 • Potilaalle on annettava tiedot hänen terveydentilastaan ja hoidosta: mitä hoitoon sisältyy, millaisia riskejä siihen liittyy ja mitä eri hoitovaihtoehtoja potilaalla on.
 • Lapsen huoltajalla ei ole oikeutta kieltää hoitoa, jota tarvitaan alaikäisen terveyttä uhkaavan vaaran torjumiseksi.
 • Kiireellistä hoitoa tarvitseva potilas on hoidettava heti.
 • Hoitoa jonottamaan joutuvalle potilaalle on ilmoitettava hoitoon pääsyn ajankohta.
 • Potilaalla on oikeus tarkistaa hänestä potilasasiakirjoihin merkityt tiedot.
 • Lapsipotilasta hoidettaessa hänen mielipiteensä on otettava huomioon, jos hän on kyllin kehittynyt sen ilmaisemaan.
 • Hoitoon tyytymätön voi tehdä muistutuksen hoitolaitoksen hoidosta vastaavalle johtajalle tai kantelun terveydenhuoltoa valvovalle viranomaiselle.

Maaliskuussa 2005 voimaan tulleen lainsäädännön mukaan potilaan on päästävä kiireettömään sairaanhoitoon ja tutkimuksiin määräajassa. Lisätietoa asiasta löytyy valtioneuvoston asetuksesta (stm.fi) hoitoon pääsyn toteuttamisesta ja alueellisesta yhteistyöstä.

Potilasturvallisuus

Henkilökunta pyrkii huomioimaan potilasturvallisuuden kaikessa toiminnassa ja täten myös potilasturvallisuuden toteutumista seurataan aktiivisesti. Potilasturvallisuus on tärkeä osa hoidon laatua. Potilaan/asiakkaan näkökulmasta potilasturvallisuus tarkoittaa sitä, että hän saa tarvitsemansa oikean hoidon oikeaan aikaan eikä hoidosta aiheudu mitään haittaa. Vaikka terveydenhuollon henkilöstö vastaa hoidon turvallisuudesta, myös potilailla ja heidän läheisillään on keskeinen rooli potilasturvallisuuden edistämisessä.

Voit osallistua potilasturvallisuuden edistämiseen huomioimalla seuraavia asioita:
 

 • Varmista, että henkilökunnalla on sinusta ja sairaudestasi oikeat tiedot.
 • Kerro hoitohenkilökunnalle etukäteen, jos sinulla on jokin allergia tai sairaus.
 • Pidä luetteloa käyttämistäsi lääkkeistä, vitamiini- ja luontaistuotevalmisteista. Kerro niistä hoitohenkilökunnalle.
 • Ilmoita, jos olet tai epäilet olevasi raskaana tai jos imetät.
 • Kerro, jos sinua epäilyttää tai huolestuttaa jokin hoitoon liittyvä asia.
 • Kysy, mitä toimenpiteet merkitsevät hoitosi kannalta.
 • Varmista, että saat tiedon sinulle tehtyjen toimenpiteiden tuloksista.
 • Kysy ennen kotiinlähtöäsi lääkäriltä tai sairaanhoitajalta jatkohoidostasi ja toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti.
 • Jos läheisesi on potilaana eikä itse pysty keskustelemaan hoidostaan, sinä voit hänen suostumuksellaan kertoa ja kysyä hänen puolestaan.
 • Huolehdi käsihygieniasta. Huolehdi myös siitä että vieraasi pesevät kätensä ohjeiden mukaisesti.

Potilasturvallisuus on yhteinen asia

Yhteinen tavoitteemme on, että jokaisen potilaan hoito ja tutkimukset toteutuvat turvallisesti. Henkilökunta kertoo Sinulle hoidostasi, suunnitelluista tutkimuksista ja toimenpiteistä sekä opastaa lääkehoidossa. Joskus voi kuitenkin käydä niin, että hoito ei sujukaan toivotulla tavalla. Jos koet hoidossasi tapahtuneen virheen, ilmoitathan siitä välittömästi henkilökunnalle. Tuo rohkeasti esiin omat näkemyksesi ja kysy lisätietoja. Mikäli huomaatte puutteita potilasturvallisuudessa, voitte tehdä ilmoituksen joko terveyskeskuksesta saatavalla paperisella lomakkeella tai sähköisellä vaaratapahtumailmoituksella alla olevan linkin kautta:

potilaan / omaisen ilmoitus vaaratapahtumasta 

Sähköisellä vaaratapahtumailmoituksella voit ilmoittaa hoidossa tapahtuneesta vaaratapahtumasta. Ilmoitukset käsittelee potilasturvallisuudesta vastaava henkilö. Vaaratapahtumalla tarkoitetaan potilaan/asiakkaan turvallisuuden vaarantavaa tapahtumaa, joka aiheuttaa tai voi aiheuttaa haittaa. Vaaratapahtumat voivat olla läheltä piti -tilanteita, jolloin potilaalle/asiakkaalle vaarallinen tilanne huomataan ajoissa eikä potilaalle/asiakkaalle ehdi aiheutumaan siitä mitään haittaa.

Vaaratapahtumailmoitukset käsitellään yleisellä tasolla. Potilaan henkilötietoja ei tule liittää ilmoitukseen. Mikäli haluatte antaa muistutuksen potilaan hoidosta ja kohtelusta, tulee teidän tehdä se lomakkeella (pdf). Tärkeää on allekirjoittaa lomake.
Lisätietoja muistutuksen tekemisestä löytyy kohdasta potilaan oikeudet -> potilaan hoitoon ja kohteluun liittyvä muistutus

Lisätietoa
Potilasturvallisuuden huoneentaulu STM (pdf)
Potilaan muistilista STM (pdf)
Mäntsälän potilasturvallisuus (pdf)

Takaisin ylös