Yksityisten sosiaalipalveluiden valvonta

Mikäli yksityisten sosiaalipalvelujen tuottaja tuottaa muita kuin ympärivuorikautisia sosiaalipalveluja, sen on tehtävä kirjallinen ilmoitus ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista sille kunnalle, jossa palveluja tuotetaan.
Ilmoitus toiminnan aloittamisesta tehdään lomakkeella

Ilmoitukseen liitettävät liitteet

Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun asetuksen (1053/2011) 1 §:n mukaisesti toiminnan aloittamisesta tehtyyn ilmoitukseen on liitettävä soveltuvin osin seuraavat liitteet:
1. jäljennös yhtiöjärjestyksestä, yhtiösopimuksesta, yhteisön tai säätiön säännöistä taikka muu vastaava selvitys;
2. kaupparekisteriote tai jäljennös elinkeinoilmoituksesta;
3. toimintasuunnitelma;
4. toiminnassa käytettävien tilojen pohjapiirustus ja käyttösuunnitelma;
5. pelastuslaissa (379/2011) tarkoitettu pelastussuunnitelma ja poistumisturvallisuusselvitys;
6. pelastusviranomaisen lausunto;
7. terveydensuojeluviranomaisen lausunto;
8. sen kunnan sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen tai toimielimen määräämän viranhaltijan lausunto, jossa palveluja annetaan;
9. jäljennös palvelujen vastuuhenkilön tutkintotodistuksista ja selvitys työkokemuksesta; sekä
10. jäljennös henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukaisesta rekisteriselosteesta
Mikäli palvelujen tuottajan toimintaan liittyy kunnan alueella työskentely lasten kanssa ilman huoltajan läsnäoloa, toiminnan vastuuhenkilön rikosrekisteriote on esitettävä kunnan edustajalle kunnan kanssa järjestettävässä tapaamisessa.
Toiminnan olennaista muuttamista koskevaan ilmoitukseen on liitettävä yllä luetelluista liitteistä liitteet, jotka kuvaavat toiminnan muutosta.

Näin toimitat ilmoituksen

Ilmoitukset toimitetaan liitteineen joko suljetussa kirjekuoressa tai sähköpostitse alla oleviin osoitteisiin. Kuoreen tai sähköpostin otsikkokenttään kirjoitetaan teksti ”ilmoituksenvaraiset yksityiset sosiaalipalvelut”.
Postiosoite:
Mäntsälän kunta
Palvelupiste/Kirjaamo
Heikinkuja 4
04600 MÄNTSÄLÄ
Sähköpostiosoite: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Ilmoitusten käsittely Mäntsälän ja Pornaisten vanhuspalveluissa

Toimintansa aloittavien ilmoitusten käsittely toteutetaan kunnassa seuraavassa järjestyksessä:

1. Palvelujen tuottaja toimittaa ilmoituksen liitteineen Mäntsälän kunnan perusturvalle.
2. Kun ilmoituksessa on kaikki tarvittavat tiedot ja liitteet, kunnan viranomainen antaa palvelujen tuottajalle saapumistodistuksen, joka sisältää arvion kunnan ja aluehallintoviraston yhteisestä käsittelyajasta. Saapumistodistukseen on kirjattu päivämäärä, jona ilmoitus liitteineen on tullut täydelliseksi.
3. Yrityksen edustaja kutsutaan tapaamiseen kunnan edustajien kanssa. Tapaamiseen varataan aikaa noin puoli tuntia palvelujen tuottajaa kohden.
4. a) Mikäli kyseessä on kunnan rekisteriin talletettava ilmoitus, kunta tekee hallintopäätöksen palvelujen hyväksymisestä kunnan valvottavaksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi. Näin menetellään yksityisten kotipalvelujen tukipalveluiden tai muiden näihin rinnastettavien palvelujen osalta.
b) Mikäli kyseessä on aluehallintoviraston rekisteriin talletettava ilmoitus, eikä yrityksen palvelujen antamiseen tarvita toimitiloja, tapaamisen jälkeen kunnan edustaja liittää lausuntonsa ilmoitukseen ja toimittaa sen edelleen aluehallintovirastolle. Aluehallintovirasto tekee asiassa päätöksen ja merkitsee palveluntuottajan tiedot yksityisten palvelujen antajien rekisteriin. c) Mikäli kyseessä on aluehallintoviraston rekisteriin talletettava ilmoitus yrityksestä, jonka palvelujen antamiseen tarvitaan toimitilat, kunnan sosiaalihuollon edustaja tekee tiloihin tarkastuksen ja laatii tarkastuskertomuksen, jonka kunta liittää ilmoitukseen ja toimittaa sen edelleen aluehallintovirastolle. Toimitiloihin tehtävän tarkastuksen lisäksi palveluntuottajan on huolehdittava muiden toimitilojen turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvien lausuntojen ja muiden liitteiden toimittamisesta kunnalle. Aluehallintovirasto tekee asiassa päätöksen ja merkitsee palveluntuottajan tiedot yksityisten palvelujen antajien rekisteriin.

 Luvanvaraiset yksityiset sosiaalipalvelut

Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan, joka tuottaa jatkuvasti ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on saatava lupaviranomaiselta lupa palvelujen tuottamiseen ennen toiminnan aloittamista ja olennaista muuttamista.
Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan, joka jatkuvasti tuottaa ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on saatava lupaviranomaiselta lupa palvelujen tuottamiseen ennen toiminnan aloittamista ja olennaista muuttamista. Lupa kattaa kaikki palvelujen tuottajan toimintayksiköt, joissa tuotetaan ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja.
Lupaa haetaan lomakkeella siltä aluehallintovirastolta, jonka toimialueella palveluja tuotetaan. Mäntsälässä ja Pornaisissa toteutettavan toiminnan osalta yrittäjä toimittaa lupahakemuksensa Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.
Jos palveluja tuotetaan useamman kuin yhden aluehallintoviraston toimialueella, lupaa haetaan Valviralta

Lupahakemuksessa on mainittava palvelujen tuottamistapa eli se, mikä osa toiminnasta hoidetaan palvelujen tuottajan omana toimintana ja miltä osin käytetään alihankintana tuotettuja palveluja. Lupahakemukseen liitetään yllä lueteltujen ilmoituksen liitteiden lisäksi omavaraisuustodistus ja todistus ulosottorekisteristä. Palvelujen tuottajan, joka on hakenut lupaa, ei tarvitse tehdä erillistä ilmoitusta ilmoituksenvaraisista (rekisteröitävistä) sosiaalipalveluista, jos ne ilmenevät lupahakemuksesta.

Lisätietoja

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011)
Asetus yksityisistä sosiaalipalveluista (1053/2011)
Tietoa yksityisiltä sosiaalipalveluita tuottavilta yrityksiltä edellytettävästä omavalvontasuunnitelmasta


http://www.valvira.fi/ohjaus_ja_valvonta/sosiaalihuolto/omavalvonta

Yksityisten sosiaalipalveluiden arvonlisäveroa koskevaa tieto

Verohallinnonsivuilta

 

 

 

 

 

 

 

Takaisin ylös