Tekniset palvelut

Tekninen toimiala toimii Teknisen lautakunnan alaisuudessa.
Toimialan johtajana ja tulosalueiden vastuuhenkilönä toimii
tekninen johtaja Hannu Seppälä.

Tekninen johtaja Hannu Seppälä on virkavapaalla 1.8.2017 - 31.3.2018.
Teknisen johtajan viransijaisena toimi virkavapauden aikana maankäyttöinsinööri Vesa Gummerus 040 314 5467.

Tekninen toimiala jakautuu tulosalueisiin.
Tekniset palvelut huolehtii kunnan toimitilojen, kuntatekniikan, liikuntapaikkojen sekä puistojen ja yleisten alueiden rakentamisesta ja ylläpidosta sekä avoimesta joukkoliikenteestä. Toimitilojen ylläpito käsittää kiinteistönhoidon ja kunnossapidon. Kuntatekniikkaan kuuluu lisäksi kunnan maa-ainesalueet, talousmetsien hoito, maan ja lumen kaatopaikat sekä kunnan vastuulla olevat jätehuollon tehtävät. Lisäksi ruoka- ja siivouspalvelut muodostavat oman tulosalueen.

Toimiala jakautuu neljään tulosalueeseen: keskitetyt palvelut, kuntatekniikka, toimitilapalvelut ja ruoka- ja siivouspalvelut.

Keskitetyt palvelut tulosalue vastaa:
•    sisäisen valvonnan tehtävistä
•    päätösvalmistelusta
•    päätösten täytäntöönpanosta ja tiedottamisesta
•    hallinto-, talous- ja toimistopalveluista
•    asiakaspalvelusta ja arkistoinnista
•    suunnittelu- ja rakennuttamispalveluista
•    joukkoliikenteen palveluista

Kuntatekniikan tulosalue vastaa:
•    kadunpitäjän lain mukaisista  tehtävistä
•    katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden suunnittelu ja rakentaminen sekä katualueelle sijoitettavien johtojen, laitteiden ja rakenteiden yhteensovittamisesta
•    varikko-, korjaamo- ja varastopalveluista
•    jätehuollon järjestämisestä
•    maan- ja lumenkaatopaikkojen ylläpidosta ja hoidosta
•    liikenneväylien, puistojen ja muiden yleisten alueiden kunnossa - ja puhtaanapitotöistä
•    metsien hoidosta
•    romuajoneuvolain mukaiset tehtävistä

Toimitilapalvelut tulosalue vastaa:
•    tilojen vuokraus
•    tilojen tuottaminen
•   kiinteistöjen huolto ja kunnossapito

Ruoka- ja siivouspalvelut tulosalue vastaa:
•    ruokapalveluiden tuottaminen ja kehittäminen
•    siivouspalveluiden tuottaminen ja kehittäminen

 

Takaisin ylös