Yleiskaavoitus

KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVA 2040

yleisötilaisuus ke 16.8.2017 klo 18-19:30

Mäntsälän Kirkonkylän osayleiskaavan päivitystyö käynnistyi virallisesti kesäkuulla (kh 26.6.2017). Ensimmäinen yleisötilaisuus järjestetään keskiviikkona 16.8.2017 klo 18-19:30 Kunnantalon valtuustosalissa (Heikinkuja 4). Tilaisuudessa esitellään kaavatyön sisältöä ja aikataulua. Lisäksi kerrotaan kuinka kaavatyöhön voi parhaiten osallistua ja vaikuttaa.

Kaikki Mäntsälän asukkaat ja toimijat, naapurikunnat sekä muut kaavatyöstä kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan Kirkonkylän osayleiskaavatyöhön. Elokuun loppuun asti on aikaa kertoa oma mielipiteensä Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS), joka on nähtävillä Kunnantalon ala-aulassa Palvelupiste Vinkissä ja Mäntsälän kunnankirjastossa 3.7.-31.8.2017.

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

valmistelija:
Yleiskaava-arkkitehti Johanna Sääksniemi
p. 040 3145 437, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Kunnat vastaavat alueensa yleis- ja asemakaavoituksesta. Yleiskaavaa laadittaessa on maakuntakaava otettava huomioon.

Yleiskaavat voivat näyttää hyvinkin erilaisilta. Niitä voidaan kohteesta riippuen tehdä osa-alueittain, vaiheittain ja eri mittakaavassa. Yleiskaava voi myös koskea vain tiettyä toimintoa, kuten virkistystä.

Yleiskaavassa on kiinnitettävä huomio muun muassa ekologiseen kestävyyteen, elinkeinotoiminnan toimintaedellytyksiin, asumisen tarpeisiin, palveluiden saatavuuteen, virkistysalueiden riittävyyteen, joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen järjestämiseen. Yleiskaavan on pyrittävä vähentämään ympäristöhaittoja ja vaalimaan rakennettua ja luonnonympäristöä.

VOIMASSA OLEVAT OIKEUSVAIKUTTEISET OSAYLEISKAAVAT:

Kirkonkylän osayleiskaava 2020
Hyökännummen osayleiskaava 2020
Numminen - Onkimaa osayleiskaava
Marjalan osayleiskaava
Arola-Jokelanseutu
Nummisten koulun osayleiskaavamuutos

Kuvaa klikkaamalla aukeaa "Osayleiskaavarajat"-dokumentti.

Käynnistetty osayleiskaavahanke:

KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVA 2040

Mäntsälän Kirkonkylän osayleiskaavan päivitystyö on nyt virallisesti käynnissä (kh 26.6.2017). Tutustu kaavatyön aikatauluun ja sisältöön Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa ja kerro oma mielipiteesi kesän aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä Kunnantalon ala-aulassa Palvelupiste Vinkissä ja Mäntsälän kunnankirjastossa 3.7.-31.8.2017. Ensimmäinen asukastilaisuus järjestetään ke 16.8.2017.

Mäntsälän kirkonkylä on kunnan kasvava päätaajama. Kirkonkylän asemakaavoitusta ohjaa oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt 14.6.2004. Kaavan tavoitevuosi 2020 on jo hyvin lähellä ja siksi osayleiskaava on uusimisen tarpeessa. Mäntsälän kuntastrategiassa 2017-2021 (kv 19.12.2016 § 126) Kirkonkylän osayleiskaavan uusiminen on asetettu yhdeksi kauden 2017-2019 kärkihankkeista. Kaavatyön käynnistymisestä kevään 2017 aikana on ilmoitettu vuoden 2017 Kaavoituskatsauksessa (kh 3.4.2017 § 70). Kaavatyön alkuvaiheessa perusselvityksien päivityksiä ja täydennyksiä tehdään nykyistä osayleiskaava-aluetta laajemmalta alueelta, joka kattaa 77 km² ja 11 995 asukasta (VRK poiminta 6.6.2017). Kaavan lopullinen suunnittelualue tarkentuu työn edetessä. Kirkonkylän osayleiskaavan tavoitevuosi on 2040, mutta sen tarkastelujakso ulottuu vuoteen 2050.

Kaikki Mäntsälän asukkaat ja toimijat, naapurikunnat sekä muut kaavatyöstä kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan Kirkonkylän osayleiskaavatyöhön. Tämä osallistumis- ja arviointi-suunnitelma (OAS) perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL 63 §) ja siinä kerrotaan mitkä ovat kaavatyön tavoitteet ja lähtökohdat, miten kaavan vaikutuksia arvioidaan, miten suunnittelutyöhön voi osallistua, miten kaavatyö etenee, kuka kaavasta päättää, miten kaavan valmistelusta tiedotetaan ja mistä saa lisätietoa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan tehdään tarvittaessa muutoksia ja täydennyksiä kaavatyön aikana.

Yleiskaava-arkkitehti Johanna Sääksniemi
p. 040 3145 437, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Käynnistyviä osayleiskaavahankkeita:

Saaren alue

Kaavoituskatsauksessa 2016 on esitelty osayleiskaavahanke Saaren kylän ympäristöön. Kaavoituksen käynnistämisestä ei ole vielä päätöstä. Yleiskaavalliset selvitykset tehdään Saaren, Hautjärven, Levannon ja Kaukalammin maarekisterikylien alueelta. Alueelta selvitetään ja kartoitetaan mm. luonnonolojen yleispiirteet, arvokkaat luontokohteet, kiinteät muinaisjäännökset, kulttuuriympäristö ja rakennetun ympäristön luonne Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 39 §) edellyttämällä tavalla. 
Inventoinnit ovat käynnistyneet. Arkeologisen inventoinnin suorittaa Museovirasto, luontokartoituksen Luontoselvitys Metsänen ja rakennusinventoinnin sekä kulttuuriympäristöselvityksen Selvitystyö Ahola.
Tutkijat kiertävät alueella mm. valokuvaamassa ympäristöä. Rakennusinventointi jatkuu ensi vuoden alkupuolelle. Mikäli rakennustutkija käy pihapiirissä eikä tapaa kiinteistön omistajaa paikan päällä, jätetään inventoinnista kertova tiedote postilaatikkoon. Inventointi ei aiheuta asukkaille ylimääräisiä toimia. Rakennus- ja kulttuuriympäristöselvitystyötä varten on perustettu ohjausryhmä. Ohjausryhmä koostuu kaavoituksen ja rakennusvalvonnan edustajista, maakuntamuseota edustaa Riitta Niskanen ja maankäyttölautakuntaa Marja Teppinen.
 
Saari, Kaukalampi, Levanto ja Hautjärvi- Osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi 
Luontokartoitus Levanto-Saari-Hautjärvi-Kaukalampi-kylien alueella vuonna 2016
 
kaavasuunnittelija Mari Niinistö
p. 040 3145 968, mari.niinisto(at)mantsala.fi
 
 

Ohkolan osayleiskaava

Ohkolan osayleiskaavatyö on käynnistetty 2006. Ohkolan kylän alueella on tehty inventoinnit osayleiskaavatyötä varten. Alueelta on selvitetty ja kartoitettu mm. luonnonolojen yleispiirteet, arvokkaat luontokohteet, kiinteät muinaisjäännökset, kulttuuriympäristö ja rakennetun ympäristön luonne Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 39 §) edellyttämällä tavalla. Inventoinnit ovat pääosin valmistuneet.

Arkeologinen inventointi Marjalan, Ohkolan ja Arola-Jokelanseudun osayleiskaava-alueilla syyskuussa 2007
Ohkolan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2016
Ohkolan osayleiskaava/Rakennusinventointi ja kulttuuriympäristöselvitys, Keravanjärven osa-alue
Ohkolan osayleiskaava-alueen luontoselvitys

kaavasuunnittelija Mari Niinistö
p. 040 3145 968, mari.niinisto(at)mantsala.fi

 

Vireillä:

Sälinkään ja Soukkion osayleiskaava
Kaavaluonnos oli nähtävillä 18.6.-30.9.2014
Kaavaehdotus oli nähtävillä 17.6.-30.9.2015

Maankäyttölautakunta on 22.3.2016/49§ hyväksynyt Sälinkään ja Soukkion osayleiskaavan. 
Kunnanvaltuusto on päätöksellään 23.5.2016/53§ hyväksynyt Sälinkään ja Soukkion osayleiskaavan.
Kaavasta on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen.
Helsingin hallinto-oikeus on 21.2.2017 hylännyt kaavasta tehdyt valitukset.
Kaavasta on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen.  

Kaavakartta
K
aavamerkinnät ja määräykset 
Selostus 
Selostuksen liitteet 1-4 
Selostuksen liitteet 5-8 
Selostuksen liitteet 9-13

Aiemmin nähtävillä:

Ehdotuksena:
Kaavakartta (itä) 
Kaavakartta (länsi)
Kaavamerkinnät ja -määräykset
Kaavaselostus
Kaavaselostuksen liitteet 2,5, 6 ja 10
Kaavaselostuksen liite 8
Kaavaselostuksen liite 11

Luonnoksena:
Kaavaluonnos
Kaavaluonnoksen merkinnät ja määräykset
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS (päivitetty 20.4.2015)

Selvitykset:
Arkeologinen selvitys (Museovirasto 2013)
Luontoselvitys (Enviro 2013)
Rakennusinventointi ja kulttuuriympäristöselvitys, Sälinkää (Selvitystyö Ahola 2014), liite 1, liitteet 2-5, taulukot
Rakennusinventointi ja kulttuuriympäristöselvitys Soukkio (Selvitystyö Ahola 2014), liitteet 1-5taulukot

Muuta aineistoa:
Mäntsälän pohjavesialueiden suojelusuunnitelma
Mäntsälän järvien kunnostuksen yleissuunnitelma

Kaavaehdotuksen ratkaisut
Kaavaluonnoksen ratkaisut

Miten voin vaikuttaa kaavoitukseen
Miten voin vaikuttaa kaavoitukseen? Kaavoituksen vaiheet
  

kaavasuunnittelija Mari Niinistö
p. 040 3145 968, mari.niinisto(at)mantsala.fi

 
Takaisin ylös